Perspectiefnota 2020-2023

5.2 Totaaloverzicht 2020 - 2023

5.2 Totaaloverzicht 2020 - 2023

Hieronder de tabel vanuit de Programmabegroting 2019-2022. Met daarop de gevolgen van de septembercirculaire 2018 en de gevolgen van de OZB aanpassing (van een verhoging van 6, 6, 3 procent naar éénmalig 5).

2020

2021

2022

2023

Beginsaldo programmabegroting 2019-2022

Structureel saldo

574.500

942.500

1.031.000

1.031.000

Septembercirculaire 2018

-70.000

-118.000

65.000

65.000

OZB aanpassing 2019 - 5%

-333.400

-474.400

-473.000

-473.000

Structureel saldo Programmabegroting 2019-2022

171.100

350.100

623.000

623.000

Incidenteel saldo 

-415.500

-368.000

-302.000

0

Begrotingssaldo 2019-2022

-244.400

-17.900

321.000

623.000

Daarop zijn door de raad een aantal besluiten reeds vastgesteld, waarop een nieuw structureel saldo volgt, het uitgangspunt van deze perspectiefnota. Uitgangspunt dat we hiervoor nemen is het structurele saldo van de jaarschijven.

2020

2021

2022

2023

Structureel saldo Programmabegroting 2019-2022

171.100

350.100

623.000

623.000

Reeds besloten:

Snelfietsroute Zwolle-Dalfsen

20.000

20.000

20.000

Rechtspositie politieke ambtsdragers

37.000

37.000

37.000

37.000

Verkeersmaatregelen Beatrixlaan/Julianalaan

22.300

22.300

22.300

22.300

Aansluiting bij SSC (raad 27 mei 2019)

208.000

208.000

208.000

208.000

Totaal reeds besloten

267.300

287.300

287.300

287.300

Nieuw structureel saldo uitgangspunt Perspectiefnota 2020-2023

-96.200

62.800

335.700

335.700

Hieronder het overzicht met door de eenheden aangedragen structurele, onvermijdelijke bedragen.

Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Structureel EXCLUSIEF JEUGDZORG

2020

2021

2022

2023

- is een nadeel

Programma 1

1.1.1

Salarissen/sociale lasten

-570.000

-570.000

-570.000

-570.000

1.1.2

Indexering salarissen 1% jaarschijf 2023

-141.000

1.1.3

Indexering verhoging 1% baten 2023

80.000

1.1.4

Afschrijvingen grote projecten

-71.000

-216.000

-307.000

-387.000

1.1.5

Verzekeringen

-53.000

-53.000

-53.000

-53.000

1.1.6

Treasury, dividend BNG

35.000

35.000

35.000

35.000

1.2.1

Algemene uitkering - decembercirculaire

36.000

27.000

14.000

14.000

1.3.1

Bijdrage GBLT

-15.000

-13.000

-28.000

-42.000

1.4.1

Aanbesteding accountantsdiensten

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.4.2

Verhoging contributie VNG

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.4.3

Bijdrage GGD

-17.000

-19.000

-21.000

-23.000

1.5.1

Dienstverlening servicepunt Nieuwl. en L'veld

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.6.2

Onderhoud installaties gemeentehuis

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

1.6.3

Uitvoeringsdocument dienstverlening

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

1.6.4

Module Toolkit Informatievoorziening

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.7.1

Niet gerealiseerde huuropbrengsten Molendijk

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Programma 2

2.1.1

Veiligheidsregio indexering

-41.500

-41.500

-41.500

-41.500

2.1.2

How about You/Obi4Wan

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

2.1.3

Huuropbrengst Brandweerkazerne Nieuwleusen

24.000

24.000

24.000

24.000

Programma 3

3.1.1

Tractie, motorrijtuigenbelasting

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

3.1.2

Arrest verharde openbare wegen

15.000

15.000

15.000

15.000

3.1.3

Buurtbuslijnen

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

3.3.1

Dekking van structurele uitgaven tlv reserves

-110.000

Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Structureel EXCLUSIEF JEUGDZORG

2020

2021

2022

2023

- is een nadeel

Programma 5

5.1.1

Bibliotheek

-88.000

-88.000

-88.000

-88.000

5.2.1

Diversen de Spil

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

5.2.2

Subsidie kulturhusen

-8.000

-18.000

-27.000

-27.000

5.3.1

Peuteropvang en VVE, 4e dagdeeel

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

5.4.1

Beheer en onderhoud fiets- en wandelnetwerken

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

5.4.2

Passantenhaven

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

5.5.1

Zwembad  Gerner

5.000

5.000

5.000

Programma 6

6.1.1

Vangnetuitkering

-66.000

-66.000

-66.000

-66.000

6.1.2

PW inkomensvoorziening vergunninghouders

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

6.1.2

PW inkomensvoorz.vergunninghouders vangnet

75.000

75.000

75.000

75.000

6.1.3

BBZ Bijstand Zelfstandigen, verhaalsontvangsten

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Programma 7

7.1.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

0

0

0

0

7.1.2

Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg

0

0

0

0

7.2.1

Sociale recherche

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

7.2.2

Veilig thuis

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

7.4.1

Subsidies Welzijn en voorveld organisaties

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

7.5.1

GGD-Volksgezondheid

87.000

69.000

51.000

33.000

7.6.1

Stijging cliënten Hulp bij het huishouden

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

7.6.2

Invoering abonnementstarief algemene voorz. HH

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

7.6.3

WMO begeleiding

-340.000

-340.000

-340.000

-340.000

7.6.4

Woningaanpassingen

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

7.6.5

Rolstoelen

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

7.6.6

Tekort maatschappelijke opvang

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

7.6.7

Vervallen Regresrecht

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

div.

Structurele formatie Sociaal Domein

-187.000

-187.000

-187.000

-187.000

Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Structureel EXCLUSIEF JEUGDZORG

2020

2021

2022

2023

- is een nadeel

Programma 8

8.5.1

Klimaatadaptatie tlv voorziening riolering

0

0

0

0

Programma 9 

9.2.3

Cultureel erfgoed

8.500

8.500

8.500

8.500

9.4.1

Softwarekosten Digitaal Stelsel Omgevingswet

-7.500

-9.000

-9.000

-9.000

Gevolgen actualiseren investeringsplan

Actualiseren investeringsplan, hoofdstuk 4

11.000

6.500

-7.600

-9.600

Totaal structureel onvermijdelijk

-1.862.500

-2.050.500

-2.212.600

-2.504.600

Hieronder de door de eenheden gewenste structurele bedragen:

Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Wens

2020

2021

2022

2023

Programma 1

1.6.1

Werving en selectie, assessments

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

1.6.6

JONG! Dalfsen

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.6.7

Vitaliteitscoach

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Programma 7

7.4.3

Lang leve Thuis

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Totaal structureel Wens

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

In onderstaand overzicht de onvermijdelijke incidentele bedragen

Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Incidenteel

2020

2021

2022

2023

Programma 1

1.2.1

bijdr Rijk (AU) berging vliegtuigwrak Millingen

390.000

1.6.3

Uitvoeringsdocument dienstverlening

-11.000

Programma 2

2.1.4

Berging vliegtuigwrak 

-390.000

Programma 3

3.1.4

Herziening wegenlegger

-50.000

Programma 7

7.1.3

Programmaplan Jeugdzorg uit reserve sociaal domein

0

7.6.8

Vrijval beschermd wonen

315.000

Programma 8

8.4.1

Risicoanalyse fysieke leefomgeving

-15.000

Programma 9

9.2.1

Monumenten

-10.000

9.3.1

Motie Vechtzone Dalfsen

-35.000

9.4.1

Softwarekosten Digitaal Stelsel Omgevingswet

-9.500

Totaal Incidenteel onvermijdelijk perspectiefnota

194.000

-9.500

0

0

Hieronder de door de eenheden aangedragen gewenste bedragen (incidenteel)

Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Wens, Incidenteel

2020

2021

2022

2023

Programma 1

1.6.5

Informatiebeveiligingsbeleid

-10.000

1.6.8

Viering 75-jarige bevrijding

-10.000

1.6.9

Ondersteuning nieuw financieel systeem

-125.000

Programma 7

7.4.2

Lang leve Thuis

-50.000

7.5.2

Preventief gezondheidsbeleid

-50.000

-50.000

Programma 9

9.2.2

Archeologie

-25.000

Totaal Incidenteel wens

-270.000

-50.000

0

0

In onderstaande tabellen komen alle cijfers samen:

2020

2021

2022

2023

Nieuw structureel saldo uitgangspunt Perspectiefnota 2020-2023

-96.200

62.800

335.700

335.700

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD

-1.862.500

-2.050.500

-2.212.600

-2.504.600

Totaal structurele wensen

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

Totaal structureel saldo

-1.995.700

-2.024.700

-1.913.900

-2.205.900

Incidenteel saldo progr begr 2019-2022 onvermijdelijk

-415.500

-368.000

-302.000

0

Totaal incidentele onvermijdelijke wijzigingen

194.000

-9.500

0

0

Totaal incidentele wensen

-270.000

-50.000

0

0

Totaal incidenteel saldo

-491.500

-427.500

-302.000

0

2020

2021

2022

2023

Totaal generaal

-2.487.200

-2.452.200

-2.215.900

-2.205.900

ga terug