Perspectiefnota 2020-2023

Programma 6 Inkomensondersteuning

Programma 6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.1 Inkomen

6.1.1 Vangnetuitkering                     S Nadeel € 66.000
Het toegekende voorlopige bedrag (o.b.v. beschikking voorjaar 2019) van de rijksbijdrage voor 2019 is € 89.745 hoger dan vooralsnog in de begroting is opgenomen. Naar verwachting zal in 2019 e.v. weer sprake zijn van een tekort voor de uitvoering van de Participatiewet. Het uitkeringenbestand wordt gekenmerkt door een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor meer en langduriger inspanningen benodigd zijn voor uitstroom. Daarnaast stijgt het aandeel doelgroepers waarvoor loonkostensubsidies worden verstrekt. Deze groep heeft ook na uitstroom uit de uitkering, begeleiding nodig. De uitvoeringskosten zullen daarmee ook in 2019 e.v. naar verwachting hoger zijn dan de rijksbijdrage. Gezien de wijzigingen in de voorwaarden voor de Vangnetuitkering, bedraagt het eigen risico geen 5% maar 7,5%. Waar mogelijk wordt voor het restant een beroep op de vangnetuitkering  gedaan.
Voorgesteld wordt de onderstaande mutaties te verwerken, waarbij dit totaal leidt tot een nadeel van € 66.000:
Onvermijdelijk

Omschrijving

voordeel

nadeel

saldo

Rijksbijdrage

89.745

89.745

Ontvangsten

53.000

-53.000

Hogere uitgaven PW

345.589

-345.589

Vangnetuitkering

242.820

242.820

Eigen aandeel

-66.024

6.1.2 Stijging aandeel statushouders in uitkeringenbestand        Budgetneutraal
Vanwege de verwachte ontwikkelingen rondom de taakstelling en gezinssamenstelling van statushouders, is een toename van het aantal uitkeringen ten behoeve van statushouders te verwachten. De inschatting is dat dit resulteert in een jaarlijkse instroom van 5 uitkeringen. Voorgesteld wordt de begroting met € 75.000 bij te verhogen (van € 346.000 plus € 75.000 is € 421.000. Dit heeft geen financiële consequenties omdat de vangnetuitkering met hetzelfde bedrag verhoogd wordt. Zie tekst onder kopje Vangnetuitkering (het maximale eigen aandeel is daar al meegenomen, waardoor iedere verhoging vergoed wordt door de vangnetuitkering). De vangnetuitkering wordt dus € 243.000 plus € 75.000 is  € 318.000.
Onvermijdelijk

6.1.3 Bijstand Zelfstandigen (BBZ)               S Nadeel € 6.000
De ontvangsten gerelateerd aan de BBZ zijn de afgelopen jaren lager dan begroot. Ook wordt de afgelopen jaren minder dan begroot uitgegeven aan advieskosten. Per saldo wordt voorgesteld de begroting met € 6.000 bij te ramen.
Onvermijdelijk

ga terug