Perspectiefnota 2020-2023

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.2 Monumenten en archeologie

9.2.1 Monumenten                         I Nadeel € 10.000
De Emmanuelparochie Heilig Hart van Jezus in Lemelerveld heeft een subsidieaanvraag  voor herstel van het voegwerk van de kerktoren ingediend.
Voor monumenten met een maatschappelijke functie en een inhoud van meer dan 1.000 m³ kunnen wij afwijken van het gebruikelijke percentage van 30% van de subsidiabele kosten en het maximum subsidiebedrag van € 4.500 en een hoger subsidiebijdrage toekennen nadat u hiermee heeft ingestemd.   
De subsidie bedraagt (zoals voorheen bij aanvragen op grond van dit artikel) 10% van de subsidiabele kosten. De kosten zijn geraamd op ruim € 101.000. Wij verzoeken wij u hiervoor een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen.
Onvermijdelijk

9.2.2 Archeologie                        I Nadeel € 25.000
In 2020 dient de (begin 2017 vastgestelde) beleidsnota met bijbehorende beleidskaart opnieuw te worden geëvalueerd en geactualiseerd. Bij vaststelling van de eerste beleidsnota is de raad toegezegd het beleid en de kaart éénmaal per 4 jaar te actualiseren. Op deze wijze beschikken wij bij de uitvoering van deze taak over  actueel beleid en een beleidskaart waarop alle vondsten en onderzoeken zijn verwerkt.
Voor het (her)schrijven van het beleid en bijwerken van de kaart verzoeken wij u een bedrag van    
€ 25.000 beschikbaar te stellen. Indien nodig kan dit uitgesteld worden tot uiterlijk 2024
Wens

9.2.3 Cultureel Erfgoed                     I Voordeel € 8.500
De Rijksdienst voor het Cultereel Erfgoed heeft voor zowel de Westermolen als molen Fakkert een instandhoudingssubsidie afgegeven van € 4.500 per jaar voor de jaren 2019 t/m 2024. Voor de Westermolen was hiervoor € 432 per jaar geraamd, voor molen Fakkert was geen instandhoudingssubsidie geraamd.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

9.3.1 Motie Vechtzone Dalfsen                                                                              I Nadeel € 35.000
Op 25 maart 2019 is er raadsbreed een motie aangenomen. Deze gaat over het zoeken naar samenwerking tussen provincie, waterschap en gemeente van kansen en mogelijkheden voor de Vechtoevers in Dalfsen. Aanleiding hiervoor is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Feitelijk gaat het hier over het deelgebied Vechtoever zoals opgenomen in de Centrumvisie Dorp aan de Vecht (Dalfsen), aangevuld met de zuidzijde van de Vecht. In de motie is afgesproken dat er een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden voor verlegging van de Vecht met daarbij een nevengeul en eventuele verplaatsing van de brug. Dit ten behoeve van waterveiligheid, verkeer en recreatie.
In 2019 start een ambtelijke verkenning voor het organiseren van dit onderzoeks- en samenwerkingsproject, wat naar verwachting in 2020 uitgewerkt zal worden. Deze opgave vraagt ambtelijke inzet en adviseurskosten. In eerste instantie wordt hiervoor € 50.000 gevraagd, voor 2019 € 15.000 en voor 2020 € 35.000.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

9.4.1 Softwarekosten Digitaal Stelsel Omgevingswet         S Nadeel € 7.500 2020

S Nadeel € 9.000 2021 e.v.
I Nadeel € 9.500 2021 e.v.

Om goed aan te kunnen sluiten om het Digitaal Stelsel Omgevingswet, moet Dalfsen nieuwe software aanschaffen voor VTH en RO Plannen. De licentiekosten voor deze software zijn hoger dan de huidige licentiekosten. Daarnaast zullen de oude en nieuwe systemen een aantal jaar naast elkaar moeten blijven draaien, zodat de huidige bestemmingsplannen, naast de nieuwe regelgeving ook nog te raadplegen zijn. Zodra het nieuwe Omgevingsplan gereed is, kunnen de diverse systemen komen te vervallen en zullen de structurele kosten weer omlaag gaan. Voor 2020 verwachten we een structurele kostenstijging tov de huidige situatie van € 7.500, voor 2021 een stijging van € 18.500 tov de huidige situatie. Wij verwachten dat vanaf 2022 de extra lasten zullen stabiliseren op € 9.000.
Onvermijdelijk

ga terug