Perspectiefnota 2020-2023

5.4 Budgetneutrale wijzigingen

5.4 Budgetneutrale wijzigingen

In onderstaand overzicht staan een aantal administratief- technische mutaties die budgetneutraal verlopen. De meeste hiervan gaan over de programma's heen, dit betekent dat dit door de raad vastgesteld moet worden. Onder het overzicht vindt u per post een korte toelichting.

 

Budgetneutrale wijzigingen

2020

2021

2022

2023

Programma 1

1

Woningen (budgetneutraal)

-3.593

-3.682

-3.772

-3.863

1

Woningen (budgetneutraal)

3.593

3.682

3.772

3.863

2

Transformatie MO reserve onttrekking (budgetneutraal)

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

3

Ondersteuning Participatieraad (budgetneutraal)

27.500

27.500

27.500

27.500

4

Software burgerzaken

-41.100

-41.100

-41.100

-41.100

4

Software burgerzaken

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

9

De Spil, budgetten oud Rabobank

-41.000

-41.000

-41.000

-41.000

Programma 2

5

Toezicht Drank- en horecawet

15.000

15.000

15.000

15.000

Programma 5

6

Combinatiefunctionarissen naar vorming/cultuur

-32.400

-32.400

-32.400

-32.400

6

Vorming en ontwikkelingswerk van combfunc

25.000

25.000

25.000

25.000

6

Am kunstbeoef en cultuur van combfunc

7.400

7.400

7.400

7.400

7

Verzekeringspremie vrijwilligers

-5.448

-5.448

-5.448

-5.448

9

De Spil, bibliotheek/Agnietencollege

45.000

45.000

45.000

45.000

Programma 6

8

Bijzondere bijstand WTCG/cer

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

Programma 7

2

Transformatie MO reserve onttrekking (budgetneutraal)

50.000

50.000

50.000

50.000

3

Ondersteuning Participatieraad (budgetneutraal)

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

3

Presentie participatieraad

21.500

21.500

21.500

21.500

7

Verzekeringspremie vrijwilligers

5.448

5.448

5.448

5.448

8

Bijzondere bijstand WTCG/cer

140.000

140.000

140.000

140.000

9

De Spil, SAAM

11.000

11.000

11.000

11.000

Programma 8

4

Software burgerzaken

1.700

1.700

1.700

1.700

5

Toezicht Drank- en horecawet

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

9

 De Spil subsidie duurzaamheid (SDE)

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Programma 9

4

Software burgerzaken

41.100

41.100

41.100

41.100

totaal

0

0

0

0

1. Woningen in algemene dienst Budget neutraal

De financiële aspecten van de twee huurwoningen worden administratief overgeheveld vanuit Programma 9 naar Gebouwen algemeen in Programma 1 Bestuur ondersteuning en algemene dienst. Het gaat om een budget van € 3.593.

2. Transformatie MO Budgetneutraal

De reserve onttrekking ten behoeve van de opleidingen ivm de transformatie Maatschappelijke ondersteuning hoort in Programma 1, deze staat nu nog in programma 7 geraamd.

3. Participatieraad Budgetneutraal

Er is ondersteuning voor de participatieraad aangenomen. We hebben de participatieraad gedekt vanuit Samenkracht en Burgerparticipatie. In verband met het bewaken van de onafhankelijkheid van de participatieraad functioneert de ondersteuning onder leiding van de eenheid Bedrijfsvoering. De
personele kosten van € 27.500 moeten daarom worden overgeheveld naar programma 1 (vanuit programma 7). Het overige budget van  € 21.500 moet worden overgeheveld naar het budget voor de participatieraad.

4. Software Burgerzaken Budgetneutraal

In het kader van de BBV moeten kosten aan het juiste taakveld worden toegerekend. Binnen het taakveld Burgerzaken dienen in het kader hiervan de volgende kosten te worden overgeboekt van programma 1:

  • € 41.100 naar programma 9
  • € 1.700 naar programma 8

5. Toezicht Drank- en horecawet Budgetneutraal

Voor het houden van toezicht op de Drank- en horecawet is structureel € 30.000 beschikbaar. In de begroting is dit in het verleden in twee verschillende programma's gekomen (2 en 8) met elk € 15.000. Omdat beide budgetten feitelijk bij elkaar horen, zullen ze nu worden samengevoegd door overheveling van het budget € 15.000 van programma 8 naar programma 2.

6. Budget overheveling combinatiefunctionarissen Budget neutraal

Het budget voor de combinatiefunctionarissen betreft de combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurcoach. Het budget wordt  overgeheveld naar de grootboeknummers voor vormings en ontwikkelingswerk en amateuristische kunstbeoefening en cultuur.

7. Verzekeringspremie Vrijwilligers Budgetneutraal

Het budget (€ 5.448) op diversen welzijn voor de verzekeringspremie van vrijwilligers wordt overgeheveld  van programma 5 naar programma 7 samenkracht en burgerparticipatie.

8. WTCG/CER gelden Budgetneutraal

De gelden voor WTCG/CER is in 2015 opgenomen in programma 7 in verband met de koppeling naar het sociaal domein. Verwerking vindt plaats in programma 6 inkomensregelingen, daarom willen wij het budget overhevelen.

9. De Spil

Zie toelichting in Voortgang per programma 5 voor de algemene toelichting. Daar wordt het nadeel van afgerond € 4.000 (€ 66.226 min € 62.000) opgenomen in programma 5.2. De mutaties gaan over diverse programma's heen. Reden om het hier op te nemen. De mutaties worden als volgt verwerkt:
In programma 1 voordeel € 41.000, programma 5 nadeel € 49.000/voordeel € 4.000, programma 7 nadeel € 11.000 en programma 8 voordeel € 15.000).
Beleidsveld 1.7             Voordeel € 41.000
Beleidsveld 5.1/5.2/5.3         Nadeel € 45.000
Beleidsveld 7.4            Nadeel € 11.000
Beleidsveld 8.3            Voordeel € 15.000

LASTEN:

huidige

nieuwe 

Beleidsveld

Omschrijving

bijdrage

bijdrage

verschil

7.4

SAAM Bibliotheek

15.000

25.797

-10.797

5.1

Bibliotheek

15.000

62.929

-47.929

5.2

Sport (Schakel/Spil)

0

7.500

-7.500

Totaal

30.000

96.226

-66.226

DEKKING:

Beleidsveld

Omschrijving

Bedrag

1.7

Budgetten oud Rabobank

41.000

5.3

Budgetten oud Agnietencollege

6.000

8.3

Subsidie duurzaamheid (SDE)

15.000

Totaal

62.000

ga terug