Perspectiefnota 2020-2023

Programma 7 Sociaal domein

Programma 7 Sociaal domein

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Jeugd algemeen
We zien dat de vraag naar ondersteuning bij opvoeden en daarmee de vraag naar jeugdhulp stijgt. Een trend die regionaal en landelijk zichtbaar is. Na de eerste jaren zien we dat inwoners beter het loket en daarmee de toegang weten te vinden. Daarnaast zijn effecten zichtbaar zoals meer integrale aanpak van problematiek die dan vervolgens leiden tot een toename van de inzet van jeugdhulp.
In 2018 is het budget dat door de raad beschikbaar is gesteld voor jeugdzorg fors overschreden. In totaal is minimaal 5.9 miljoen per jaar nodig voor de jeugdhulp. Dit is een grote structurele verhoging. We vragen extra bij op basis van tekorten in het vorige jaar. Over de jaren 2015-2017 is er een analyse uitgevoerd. Deze analyse is aangevuld met 2018. Hieruit bleek dat de stijging in de jeugdzorg met name te maken heeft met:

  • de toename in de intensiteit van zorg bijvoorbeeld te zien bij cliënten die  gebruik maken van indicaties boven de € 50.000 pj. Deze zijn toegenomen van 10 in 2017 naar 19 in 2018.
  • de toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de geïndiceerde jeugdhulp (van 489 in 2017 naar 640 in 2018).

Gelet op de grote toename van de kosten zijn we begin van dit jaar gestart met het opstellen van een programmaplan om maatregelen te nemen. De maatregelen richten zich op preventie, samenwerking (onderwijs, huisartsen en voogden) en interne werkprocessen. Om uitvoering te geven aan dit programmaplan zal er extra inzet nodig zijn. De financiële gevolgen van dit programmaplan staan bij de financiële mutaties van programma 7. 

Omdat er landelijk gezien veel tekorten zijn op de jeugdzorg heeft het Rijk extra middelen toegezegd. Deze extra middelen zijn bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Dit zal in de meicirculaire bekend worden gemaakt. Over 2017 is de gemeente Dalfsen niet gecompenseerd omdat we ten opzichte van andere gemeenten te kleine tekorten hadden.
Op basis van niet officiële berichten is de verwachting dat de extra middelen over het jaar 2019 € 350 mln bedraagt en de 3 jaren daarna telkens € 190 mln per jaar.
Hoe de verdeling per gemeente is, is ook nog niet bekend. Voorlopig gaan wij uit van een vergoeding van € 350.000 voor het jaar 2019 en € 190.000 voor de jaren 2020 t/m 2022. Dit is gebaseerd op een percentage van 0,10%, de bijdrage die Dalfsen ontvangt t.o.v. het landelijke deel Algemene Uitkering.

Beleidsveld 7.3 Participatie

Regeling compensatie transitievergoeding
Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Bij de Stichting Dalfsen Werkt is sprake van een aantal langdurig zieke werknemers. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze compensatieregeling voor deze dienstverbanden en of, en zo ja op welke wijze, hieraan uitvoering wordt gegeven. Naar verwachting zijn de incidentele financiële gevolgen in de 2e berap van 2019 bekend. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Begeleiding SW
De verwachting is dat het aandeel detacheringen de komende jaren zal afnemen vanwege leeftijdsproblematiek, onder andere door de afnemende fysieke belastbaarheid bij de steeds ouder wordende doelgroep. Dit leidt tot een hogere instroom in Beschut Werken. De begeleidingskosten nemen hierdoor toe, terwijl de opbrengsten afnemen. De aantallen zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de prognoses bekend zijn, worden de financiële consequenties meegenomen in de bestuursrapportages en volgende perspectiefnota.

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

Preventief gezondheidsbeleid
In 2018 is het uitvoeringsprogramma Kerngezond Dalfsen ingezet, vanuit het preventieve gezondheidsbeleid. Gezondheid draait hierbij niet alleen om het medische aspect, maar ook om de positieve gezondheidsbenadering. Hierbij wordt gezondheid gezien als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Vanuit dit oogpunt hangen welzijn, bewegen en sport en gezondheid nauw samen.
Het uitvoeringsprogramma wordt medio 2019 geëvalueerd, de evaluatie wordt eind 2019 aan de raad aangeboden. We verwachten dat uit de evaluatie blijkt dat het inzetten op preventieve gezondheidsactiviteiten een positieve gezondheidswinst oplevert, die bijdraagt aan een vermindering van het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Continuering van het uitvoeringsprogramma na 2019 is naar verwachting wenselijk.

Beleidsveld 7.6 WMO

Abonnementstarief vanaf 2020 voor duurzame algemene voorzieningen
De eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor een maatwerkvoorziening Wmo, gaat in 2020 ook gelden voor duurzame algemene voorzieningen. Voor de gemeente Dalfsen is dit van toepassing op de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden. Hiervoor betalen inwoners op dit moment nog € 66,00 per 4 weken.

Toename aantal cliënten Wmo-voorzieningen
Bij alle Wmo-voorzieningen was in 2018 een stijging te zien van het aantal cliënten t.o.v. de jaren er voor. Gezien de toenemende leeftijdsverwachting, de vergrijzing en het gegeven dat mensen steeds vaker langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal cliënten en de kosten - in 2019 en verder - blijven stijgen.
In  2019 volgt een diepere analyse van de ontwikkelingen van de te verwachten kosten en een plan van aanpak om grip te blijven houden op de stijgende kosten.

Financiële middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar gemeente
Vanaf 2021 ontvangt niet langer meer de centrumgemeente Zwolle alle financiële middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, maar worden de middelen volgens een objectief verdeelmodel verdeeld over alle gemeenten. Het verdeelmodel valt voor de gemeenten die vallen onder de centrumgemeente Zwolle negatief uit. De exacte financiële consequenties zijn nog niet duidelijk.

Wonen-welzijn-zorg
In de komende tien jaar zal het aantal ouderen, en specifiek de categorie 80+,  in onze gemeente sterk toenemen. Het doel is dat deze groep inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Deze demografische ontwikkeling met deze doelstelling zal worden meegenomen in de woonvisie 2019-2022. Het langer zelfstandig (kunnen) wonen van ouderen is echter niet alleen een huisvestingsvraagstuk, maar heeft ook gevolgen op het terrein van welzijn en zorg. Zo kan de behoefte aan hulp bij het huishouden of dagbesteding toenemen en kan het zijn dat we zaken anders gaan organiseren zoals bijvoorbeeld inloopvoorzieningen. Daarnaast hebben gemeenten een verantwoordelijkheid voor de huisvesting en begeleiding van mensen met een beperking (beschermd wonen). Deze onderwerpen worden in samenhang bezien in het programma wonen-welzijn-zorg. Het programma wonen-welzijn-zorg is nog in ontwikkeling. Een concreet project waar we graag mee van start willen gaan voor ouderen is: Lange Leve thuis. In dit project worden alle inwoners van 75+.periodiek bezocht en wordt met de inwoner gesproken over deze onderwerpen. Tevens kan daarover advies worden gegeven. De verwachte kosten worden aangegeven bij de financiële mutaties.

ga terug