Perspectiefnota 2020-2023

Waar willen we als gemeente Dalfsen naar toe?

Ja, willen en kunnen, daar lijkt op dit moment een hele wereld tussen te zitten. Vreemd eigenlijk, want terwijl de economie op volle toeren draait en het aantal vacatures naar record-hoogte stijgt, pakken zich voor veel gemeenten donkere wolken samen op financieel gebied.

Aan de 'willen' kant zit het wel goed. Aan ambities en plannen geen gebrek. Meer hoog-over concentreren we ons op de vraag hoe we de toekomst van Dalfsen voor ons zien. Inmiddels hebben we de eerste fase van het traject om te komen tot een nieuwe missie en visie afgesloten. In een aantal mooie sessies hebben uw raad en het college met ondersteuning van Waardengedreven zich gebogen over de meest karakteristieke waarden voor onze gemeente. In de volgende fase zullen we daar ook de inwoners bij betrekken. Een stap waar we als college in ieder geval met vertrouwen, maar ook met enige gezonde spanning naar uitkijken. En we hebben het vermoeden dat dat voor uw raad niet anders zal zijn.

Parallel aan de Missie en Visie lopen er nog twee trajecten die voor de inkleuring van de toekomst van Dalfsen van groot belang zijn. We hebben het dan op de eerste plaats over de Omgevingsvisie die met de implementatie van de Omgevingswet een andere invulling zal krijgen dan we gewend zijn. Wat is ons beeld van de ontwikkeling van de kernen in Dalfsen, niet alleen in ruimtelijke zin, maar ook voor wat betreft woningbouw, welzijnsvoorzieningen, gezondheid, etc.? Naast deze inhoudelijke vraagstukken ligt er voor wat betreft de Omgevingswet ook een stevige opgave om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en voor de medewerkers in de organisatie om zich een nieuwe manier van werken eigen te maken.

Op de tweede plaats hebben we het dan over het traject voor de Bestuurlijke Vernieuwing. Ook daarvan heeft de aftrap inmiddels plaatsgevonden. Hoe verhouden we ons in de toekomst tot onze inwoners, instellingen en bedrijven; en vice versa? Welke ruimte bieden we aan initiatieven uit de samenleving? Waar willen we grip op houden; wat willen we loslaten? Hoe zetten we een volgende stap in de invulling van burgerparticipatie? En krijgen we het in Dalfsen voor elkaar om de veelgenoemde kloof tussen inwoner en overheid te dichten? Wezenlijke vragen waar we zo concreet mogelijk antwoord op willen geven.

Een ander onderwerp dat we nadrukkelijker op de agenda willen zetten is de regionale samenwerking. Op het gebied van de bedrijfsvoering zijn daar al vergaande stappen in gezet door de aansluiting bij ONS op de gebieden ICT, PSA en inkoop. Maar de regionale samenwerking behelst uiteraard veel meer. We zullen het gehele pallet van samenwerkingsverbanden binnenkort in beeld brengen en daaruit een aantal strategische thema's kiezen waarop we de komende jaren met voorrang onze energie zullen richten. Ook zal het vraagstuk van de governance van de samenwerkingen nog eens tegen het licht worden gehouden en gaan we bekijken hoe naast het college ook uw gemeenteraad meer kan aansluiten voor wat betreft informatievoorziening en beïnvloeding.

In deze Perspectiefnota leest u wat er verder per begrotingsprogramma aan ontwikkelingen en wensen zijn. Het zal u niet verbazen dat het college zeer terughoudend is in het oppakken van nieuwe zaken met financiële lasten. Met name de onzekerheid met betrekking tot de uitgaven binnen het sociaal domein zijn hier debet aan. We raken daarvan niet in paniek, maar hebben wel zorgen. Dat deze uitgaven toe zullen nemen lijdt geen twijfel; wel de vraag in welke mate dat zal gaan plaatsvinden. De verwachting is dat het Rijk bij zal springen. Wij zullen samen met andere gemeenten via de VNG de druk op het kabinet opvoeren om hierin een maximale inspanning te leveren.
Maar zelfs met een ruimhartig kabinet zal het gat dat wij voorzien in de meerjarenbegroting niet eenvoudig te dichten zijn. Wij bereiden ons daarom voor op bezuinigingen en zullen terughoudend zijn met nieuw beleid.
We doen dat dan wel in de wetenschap dat we nog altijd over een zeer solide financiële basis kunnen beschikken met een weerstandsvermogen waarmee we een eventuele forse tegenvaller in 2020 wel op kunnen vangen.

ga terug