Perspectiefnota 2020-2023

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Door een ernstige psychische aandoening kan iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengen. In de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) stond een gedwongen opname centraal om dit te voorkomen en mensen te helpen. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. De burgemeester kan een crisismaatregel nemen na advies van een onafhankelijk psychiater, zoals verwoord in de medische verklaring. Deze maatregel duurt maximaal drie dagen en kan daarna nog drie weken worden voortgezet. Een crisismaatregel kan leiden tot verplichte ambulante zorg of opname.
Gedwongen opname blijft mogelijk als het in de eigen omgeving niet lukt of te onveilig is. De Wvggz vervangt de Wet BOPZ. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. Interne processen zullen hierop aangepast worden.

Berging vliegtuigwrak Millingen
Op 21 december 2018 hebben wij een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gericht aan de burgemeester, om in het kader van het “Nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog” mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in het buurtschap Millingen. Voor de periode 2019 en 2020 zijn binnen het programma zes kansrijke locaties vastgesteld. Hiervan wordt de kans reëel geacht dat bij een berging stoffelijke resten kunnen worden gevonden. Eén daarvan bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Dalfsen. De kosten van naar schatting maximaal €400.000 worden 100% vergoed vanuit het programma. In 2019 starten wij met de voorbereidingen, de daadwerkelijke berging zal plaatsvinden in 2020.

ga terug