Perspectiefnota 2020-2023

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

3.1.1 Tractie                         S Nadeel € 5.000
De motorrijtuigenbelasting voor de tractie is toegenomen van € 26.500 naar € 31.500
Onvermijdelijk

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

3.1.2 Arrest verharde openbare wegen            S Voordeel € 15.000
Het waterschap legt ons een heffing op voor de openbare ruimte. Sinds 2016 hanteert het Waterschap voor kavels waarop verharding (wegen) voorkomt het hoge tarief op. De Hoge Raad heeft in haar arrest aangegeven dat deze werkwijze onjuist is.
Dit betekent dat de waterschappen ten onrechte de onverharde delen van bermen die bij de openbare weg horen, voor het hoge tarief hebben belast. Het GBLT moet opnieuw - met inachtneming van dit arrest - op de bezwaren (waaronder de onze) beslissen, die onderdeel waren van dit geschil. Voor 2020 en verder gaan wij uit van een lagere aanslag. Op eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld tarief wijzigingen) komen wij t.z.t. terug.
Onvermijdelijk

3.1.3 Buurtbuslijnen                     S Nadeel € 9.000
De buurtbuslijnen Vechtdal en Vilsteren voorzien al enkele jaren in een belangrijke maatschappelijke behoefte. Het buurtbusvervoer levert in positieve zin een bijdrage aan de ontsluiting van het platteland en daarmee de leefbaarheid van de kleinere kernen.
Er rijden in de gemeente Dalfsen drie buurtbussen, te weten buurtbus Vechtdal, Vilsteren en Salland.
De jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Dalfsen aan de buurtbussen bedraagt € 9.000. Hiervoor is tot nu toe geen budget geraamd.
Onvermijdelijk

3.1.4 Herziening wegenlegger                  I Nadeel € 50.000
De wegenlegger geeft aan welke wegen openbaar zijn en wie eigenaar en onderhoudsplichtige is.
De gemeente heeft een wettelijke verplichting om eens in de 10 jaar de wegenlegger te herzien.
We gaan de herziening van de wegenlegger in 2020 starten. Vanwege de complexiteit maar ook de beperkte ambtelijke capaciteit binnen de verantwoordelijke eenheid zijn we voornemens dit project voor een groot deel uit te besteden.
Ook wordt dan de wegenlegger die nu analoog is omgezet naar een digitale versie, waardoor de ontsluiting richting derden een stuk beter wordt.
De kosten voor het hele traject, van digitaliseren van de kaart, tot het afhandelen van ingediende zienswijzen, alsmede de definitieve vaststelling van de legger bedragen o.b.v. een indicatieve offerte van het Kadaster € 50.000.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 3.3 Mutatie reserves

3.3.1 Dekking van structurele uitgaven ten laste van reserves      S Nadeel € 110.000
Vanuit een aantal reserves worden onttrekkingen gedaan voor structurele uitgaven. Dit is uit het oogpunt van goed financieel beleid niet gewenst. Bij de invulling financiële ruimte (begroting 2018) is er een start gemaakt met het oplossen van deze "structurele" onttrekkingen. Zij worden gefaseerd in de exploitaite opgenomen. Voor 2023 betekent dit een nadeel van €110.000.
Onvermijdelijk

ga terug