Perspectiefnota 2020-2023

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.4 Milieu

8.4.1 Risicoanalyse fysieke leefomgeving            I Nadeel € 15.000
Het opstellen van een nieuwe risicoanalyse voor de fysieke leefomgeving (Overijssel-breed) kent twee soorten kosten: voor de projectbegeleiding en voor de aanschaf van de risicoanalyse (tool). De kosten voor projectbegeleiding kunnen binnen de huidige budgetten opgevangen worden. De kosten voor aanschaf van de risicoanalyse zijn lastig in te schatten. Dit is namelijk afhankelijk van een aanbesteding en een nog te bepalen verdeelsleutel binnen de Overijsselse deelnemers. In plaats van een nader in te vullen PM-post wordt voor 2020 een bedrag geraamd van € 15.000. Indien nodig kan dit bij de bestuursrapportages in 2020 naar boven of beneden bijgesteld worden.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 8.5 Riolering

8.5.1 Nieuwe ontwikkelingen GRP                  Budgetneutraal
In  verband met achterblijvende initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie in het verleden hebben wij het budget voor nieuwe initiatieven in het verleden verlaagd. Vanuit de bij belangrijke ontwikkelingen beschreven klimaatontwikkelingen gezien, willen wij meer werk maken van klimaattechnische aanpassingen en onze inwoners stimuleren daarop in te zetten. Te denken valt aan het stimuleren van vergroenen van tuinen of afkoppelen van regenpijpen. De in het GRP hiervoor beschikbare middelen willen we hiervoor activeren en de begroting voor nieuwe ontwikkelingen op niveau brengen. Daartoe willen we met ingang van 2019 het budget conform GRP inzetten. De lasten van € 45.000 komen ten laste van de voorziening riolering derhalve budgetneutraal.
Onvermijdelijk

ga terug