Perspectiefnota 2020-2023

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.1 Cultuur

Beleidsnota bibliotheek
Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen heeft zich in het jaar 2018 zowel organisatorisch als inhoudelijk ontwikkeld van een traditionele bibliotheek naar een bibliotheek met een maatschappelijk-educatieve functie. In juni 2019 ontvangt u het door bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen zelf opgestelde meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Centraal in dit beleidsplan staan de thema's: iedereen doet mee, jeugd en onderwijs en cultuur. Deze worden zowel programma- als kernspecifiek ingevuld. Vanuit deze thema's is aandacht voor de doorvertaling van ambities en speerpunten uit de nota transformatie sociaal domein. Wij leggen u onze voorkeur voor, voor één van de drie door de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen voorgestelde ambitiescenario's met verschillende structurele financiële consequenties. In de toekomst wil bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen werken aan het versterken van de governance structuur en het uitbouwen van de samenwerking met lokale partners en bibliotheken binnen het bibliotheeknetwerk.

Beleidsnota kunst- en cultuur
De huidige beleidsnota kunst- en cultuur kent een looptijd tot en met 2020. In oktober 2020 wordt de nieuwe beleidsnota kunst- en cultuur ter vaststelling aangeboden. Naast evaluatie van de huidige beleidsnota worden hierin de ambities voor de komende beleidsperiode geschetst. Op het gebied van cultuureducatie zijn er grote ambities en wordt ingezet op een betere verbinding met de directies van de basisscholen om de inzet van cultuureducatie verder te borgen.
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleidsplan is de verbinding met het sociaal domein. Cultuur wordt ingezet als middel om andere doelstellingen te behalen. In aansluiting op het nieuwe bibliotheek beleid wordt ingezet op de verbinding tussen cultuur en de bibliotheken. Onderdeel van het huidige kunst- en cultuurbeleid is het project DNA van Dalfsen. Voor dit project is incidenteel budget beschikbaar t/m 2020. Er bestaat geen ambitie voor het opstarten van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van erfgoed. Wel willen we de ingezette ontwikkelingen in de toekomst borgen. In de beleidsnota wordt daarom gevraagd om structureel budget voor het borgen van het project DNA van Dalfsen. De financiële consequenties van de overige ambities worden ook in de nota zelf geschetst.

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

Kulturhusen
Op dit moment zijn we bezig om het beleid ->de governance rondom kulturhusen vorm te geven. Wij informeren de raad door middel van een separate brief hierover.
Daarnaast zijn we bezig met de evaluatie van de Trefkoele+. De Trefkoele+ is in 2014 opgeleverd. In de overeenkomst uit 2014 tussen de gemeente en het bestuur van de Trefkoele+ is de afspraak gemaakt dat er na vier jaar een evaluatie zou komen (uiterlijk 1 januari 2018). In 2018 zijn de gemeente en de Trefkoele+ met elkaar in gesprek geweest en in 2019 wordt er geëvalueerd. In de evaluatie worden er verschillende zaken bekeken zoals de samenwerking tussen partners, ruimteverdeling, wensen van inwoners en de exploitatie. Op basis van de evaluatie zal er een advies worden uitgebracht.

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Volwasseneducatie, laaggeletterdheid
Verschillende ministeries en de VNG werken op dit moment aan bestuurlijke afspraken voor een vaardig Nederland voor de periode 2020 tot en met 2024. Aanleiding hiervoor zijn de vele inwoners in Nederland die moeite hebben met (digitale) basisvaardigheden (lezen, schrijven en/of rekenen). Hierdoor worden in brede zin belemmeringen ervaren bij deelname aan de samenleving. Gemeenten krijgen per 2020 een regierol in de aandacht voor basisvaardigheden. Het huidige budget voor volwasseneducatie via de decentralisatie uitkering wordt naar verwachting in de periode 2020 t/m 2024 verhoogd. In Dalfsen wordt het huidige budget ingezet voor: a) een traject voor de mensen van stichting Dalfsen Werkt, b) een traject voor statushouders en Poolse arbeidsmigranten en c) voor het taalpunt van de bibliotheek. Vanuit het taalpunt is er de komende jaren specifiek aandacht voor de versterking van het formele en non-formele aanbod, de verbetering van taalsamenwerking, aandacht voor monitoring, differentiatie in taalcoachtrajecten en het bereiken van inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1'ers).

Uitwerking visie op integrale kindcentra en integraal huisvestingsplan
Met de besturen van scholen voor basisonderwijs zijn eerste gesprekken gevoerd met als doel te verkennen wat de ontwikkeling van integrale kindcentra voor Dalfsen kan betekenen.
De schoolbesturen hebben daarbij aangegeven dat er meerdere redenen zijn om deze verkenning voort te zetten, waarbij een gemeentelijke visie op samenwerking en IKC's gewenst is als uitgangspunt voor verdere verkenning. Medio april is de gemeentelijke visie op Integrale kindcentra vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt in deze visie is de nadruk op samenwerking, niet per definitie onder één dak, met kinderopvang en onderwijs als kernpartners. In het vervolg hierop worden mogelijkheden en wensen, samen met de betrokken partners nader in beeld gebracht. Dit moet een beeld per kern opleveren. De resultaten worden betrokken bij het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs. Deze rapportage staat gepland voor het eerste kwartaal 2020.

Ontwikkelingen leerlingenvervoer
Uitgangspunt bij het leerlingenvervoer is de zelfredzaamheid van een kind en zijn/haar ouders/verzorgers. Dit uitgangspunt is nog actueel, maar er moet komende tijd geïnvesteerd worden in het tot stand brengen van een omslag in denk- en verwachtingspatroon, waarbij ouders/verzorgers meer aangesproken worden op de eigen verantwoordelijkheid. En daarnaast ook het zelfstandig (leren) reizen te stimuleren door dit meer te belonen. De insteek is dan ook geen beleidswijziging, maar een verdere verfijning van de huidige uitvoering. De mogelijkheden hiertoe en de wijze van uitvoering werken wij uit in een visiedocument. Hierbij koersen we om op verantwoorde wijze aanvragen leerlingenvervoer af te blijven handelen en, ondanks de (landelijke) tendens van een toenemend aantal in het leerlingenvervoer, o.a. veroorzaakt door meer verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs en de geldende bezuinigingstaakstelling, uit te komen met de in de gemeentebegroting geraamde bedragen.

Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme

Vrijetijdseconomie
Voor de periode 2020 - 2024 wordt er provinciaal programma vrijetijdseconomie - Gastvrij Overijssel -  vastgesteld. Het doel van het programma Gastvrij Overijssel is dat zo werk wordt gemaakt van gastvrijheid en vrijetijd. Voor de Vechtdalgemeenten (Dalfsen, Hardenberg en Ommen) willen we, samen met stakeholders (waaronder MarketingOost) inzetten op kansen voor het vrijtijdslandschap. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan regelingen voor ondernemers, maar ook kansen voor marketing en co-financiering voor gemeenteoverstijgende projecten.

Passantenhaven
De kwaliteit van de beschoeiing  van de passantenhaven rondom de trailerhelling
gaat hard achteruit. In het najaar van 2019 willen we verder onderzoeken welke ingrepen er noodzakelijk zijn om het gebruik van deze voorziening te behouden en de veiligheid te borgen. We verwachten in 2020 op onderdelen herstel uit te moeten gaan voeren en mogelijk dat het oudere deel in z'n geheel dient te worden vervangen. Hierbij nemen we in ogenschouw dat er ontwikkelingen zijn rond de gebruiksmogelijkheden voor dit deel van de passantenhaven door de mogelijke komst van de "Vechtzomp" Dalfsen die op deze plek afgemeerd gaat worden.

Beleidsveld 5.5 Sport

Beleidsnota bewegen & sporten
In september 2019 ontvangt u de beleidsnota 'Een leven lang bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen'. De nadruk in deze nota ligt op de verbinding met het sociaal domein. Naast blijvende aandacht voor jeugd is er met name ook aandacht voor doelgroepen voor wie het van belang is dat ze blijven bewegen. Gelet op de ambities binnen deze beleidsnota en het extra structurele budget voor gemeenten binnen de brede regeling combinatiefuncties, wordt in deze nota uitbreiding gevraagd voor de formatie van de buurtsportcoaches. Ontwikkelingen gericht op een beweegvriendelijke openbare ruimte worden meegenomen in het proces rondom de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Bewegen en sporten, welzijn en gezondheid hangen nauw met elkaar samen. De uitvoeringsplannen bewegen en sporten en positieve gezondheid worden daarom geïntegreerd in één uitvoeringsplan. De behoefte van zowel binnen- als buitensportaccommodaties wordt geïnventariseerd en samen met een nader uit te werken voorstel voor de mate van kostendekkendheid en vervanging kunstgrasvelden aan u gepresenteerd. Al deze ontwikkelingen zorgen naar verwachting voor een structureel extra financieringsvraag welke op dit moment nog niet concreet in beeld is.

Hybride sportveld Hoonhorst
Verdere uitwerking van het totale kostenplaatje van de variant hybride sportveld in Hoonhorst vindt samen met VV Hoonhorst plaats, waarbij realisatie niet eerder plaatsvindt dan in 2020. Naar verwachting kan het betreffende voorstel met de definitieve kredietaanvraag en bijbehorende exploitatielasten in het derde kwartaal 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd.

ga terug