Perspectiefnota 2020-2023

Programma 6 Inkomensondersteuning

Programma 6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Verandering regeling loonkostensubsidie
In de vorige perspectiefnota (2019-2022) bent u geïnformeerd over mogelijke veranderingen in de regeling loonkostensubsidie. Deze regeling zou mogelijk vervangen worden door loondispensatie. Inmiddels is bekend dat deze wijzigingen niet gaan plaatsvinden. Wel wordt ingezet op verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie. De gevolgen en financiële consequenties zijn op het moment van schrijven van deze nota (april 2019) nog niet bekend.

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Nieuwe wet Inburgering
In de programmabegroting 2019-2022 zijn de taken die op ons afkomen op het gebied van inburgering reeds globaal beschreven. De beoogde ingangsdatum van 2020 is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2021. Tot die tijd wordt van gemeenten verwacht steeds meer in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Bij de evaluatie van het plan van aanpak 'Thuis in Dalfsen', die wij u in oktober voorleggen, blikken we vooruit op de nieuwe wet inburgering en geven we aan welke stappen we in 2020 willen zetten.

Huisvesting statushouders en gevolgen uitkeringenbestand Participatiewet
De afgelopen jaren (2015 t/m 2018) hebben we te maken gehad met een hoge taakstelling en hebben wij jaarlijks gemiddeld iets meer dan 40 statushouders gehuisvest. In 2019 is de taakstelling lager maar hebben wij nog een achterstand te verwerken. Hoewel de vluchtelingenstroom zich niet goed laat voorspellen, is de inschatting dat de taakstelling in 2020 lager blijft en rond de 20 statushouders zal liggen. De verwachting is dat er meer alleenstaanden instromen dan de afgelopen paar jaar. Wij schatten in dat dit een instroom van rond de10 uitkeringen betreft. De financiële consequenties worden meegenomen bij de financiële mutaties van programma 6.

ga terug