Perspectiefnota 2020-2023

4.1 Actualisatie jaarschijf 2019

4.1 Actualisatie jaarschijf 2019

De aangeleverde mutaties in investeringen voor het jaar 2019 zijn in onderstaand overzicht weergegeven en worden daarna per onderdeel toegelicht.

Omschrijving

Was

Wordt

Toelichting

Programma 1

Upgrade kamers bestuursgedeelte

-

25.000

Vervanging financieel pakket

200.000

-

Geen budgettaire gevolgen (zie hieronder)

Programma 3

Jagtlusterallee

-363.000

-600.000

Verhoging subsidie

Bossingelschaar buitengebied

25.000

-

Vervalt, uitstel 5 jaar

Ford Transit Connect 3-VHB-99

30.000

46.500

Elektrificeren voertuig,2020

Mitsubishi Fuso 6-VPH-55

54.000

-4.000

Aanschafwaarde valt lager uit

Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

54.000

-5.000

Aanschafwaarde valt lager uit

Renault master wijkteam buitengebied

41.000

-

Uitstel tot 2023

Programma 5

Revisie fiets- en wandelnetwerken

-

85.000

Groot onderhoud/vervanging

Programma 8

Overgang Omgevingsdienst,VTH applicatie

27.500

-

Doorschuiven naar 2021

-

Programma 9

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

-

75.000

Budgetneutraal Grex

Het effect van bovenstaande investeringen op de afschrijvingen wordt in onderstaande tabel weergegeven.

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2020

2021

2022

2023

Kapitaallasten

Gevolgen mutaties jaarschijf 2019

14.000

14.000

8.000

8.000

Mutatie meerjarenperspectief 2020-2023

14.000

14.000

8.000

8.000

Upgrade kamers bestuursgedeelte

Het college loopt alle lange tijd aan tegen de gebrekkige functionaliteit, het gebruiksgemak en de representativiteit van drie ruimtes in het bestuursgedeelte: de B&W-kamer, de instructiekamer en de kamer van de burgemeester. Een eerste plan van een architect is door het college te ingrijpend en daarmee te duur bevonden. Wel dienen er aanpassingen te komen van meubilair, stoffering en audiovisuele middelen. Een aantal sobere, maar functionele aanpassingen volstaan.
Afschrijving op 8040800
Wens

Vervanging financieel pakket

In het investeringsplan 2019-2022 is voor 2019 een investering van € 200.000 geraamd voor de vervanging van het financieel pakket. Het lag in de bedoeling het nieuwe financieel pakket met ingang van 1 januari 2020 in gebruik te nemen. Hierop doen zich twee mutaties voor:

  • Binnen het huidige contract doet zich de mogelijkheid voor om het gebruik van het huidige pakket nog iets verlengen, waardoor de vervanging met één jaar uitgesteld kan worden. Hierdoor komt tevens meer tijd beschikbaar voor een goede selectie en inrichting van het nieuwe pakket;

Met het shared service centrum ONS is overleg gevoerd over de eisen die vandaar uit gesteld worden aan de nieuwe applicatie. Daar waar wij nog uitgingen van 'draaiende op een eigen server', stelt ONS als voorwaarde dat het nieuwe pakket in de cloud moet draaien. Ofschoon de marktonderzoeken nog moeten starten, leidt dit naar alle waarschijnlijkheid tot een gebruiksvorm die geen investering van Dalfsen vraagt, maar waarbij jaarlijkse een gebruiksrecht aan de leverancier moet worden voldaan. De afschrijving van de investering kan derhalve worden omgezet naar exploitatielast (budgettair neutraal).

Jagtlusterallee 8210000 Voordeel € 9.500

Voor de Jagtlusterallee is in het voortraject rekening gehouden met een provinciale bijdrage van € 363.000. Voor het project zijn twee subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 600.000. Afhankelijk van de werkelijke kosten kan de provinciale bijdrage lager worden vastgesteld. De extra subsidie van € 237.000 zorgt ervoor dat de structurele kosten € 9.500 lager worden. Uitvoeringin beton fin cons.

Bossingelschaar buitengebied

De vervanging van de bossingelschaar wordt 5 jaar uitgesteld. Na het uitvoeren van groot onderhoud verwachten wij dat kwaliteit en bruikbaarheid van dien aard zal zijn dat uitstellen van de vervanging verantwoord is. Te zijner tijd wordt de bossingelschaar weer in het investeringsplan opgenomen.

Ford Transit Connect 3-VHB-99 Nadeel € 16.500

In het kader van de duurzaamheidsuitgangspunten welke door de raad zijn vastgesteld, wordt bij iedere vervanging van een gemeentelijk voertuig opnieuw gekeken wat de beste mogelijkheden zijn t.a.v. de aandrijving. Uitgangspunt daarbij is dat wij de huidige voertuigen zoveel mogelijk elektrificeren of minimaal kiezen voor hybride systemen wanneer deze beschikbaar zijn in de markt. Ook voor dit voertuig zien wij deze mogelijkheden, echter deze komen pas eind 2019 beschikbaar op de markt. Deze duurzame keuze brengt op dit moment nog wel extra kosten met zich mee. Om die reden vragen wij verhoging van het investeringsbedrag. Daarnaast stellen wij voor om de investering te verplaatsen naar de jaarschijf 2020 aangezien de vraag naar dit soort voertuigen de levertijden doet oplopen waardoor levering in 2019 niet meer mogelijk zal zijn.
De verhoging van het krediet en de verhoging van de afschrijvingslast worden meegenomen in de perspectiefnota.

Mitsubishi Fuso 6-VPH-55 Voordeel € 4.000

Opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt. De aankoop van het voertuig (inclusief de niet verrekenbare btw) komt uit op € 50.000. Het beschikbaar gestelde krediet van € 54.000 kan daarom met € 4.000 worden afgeraamd. De aframing van het krediet en de verlaging van de  afschrijvingslast wordt verwerkt in perspectiefnota.

Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70 Voordeel € 5.000

Opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt. De aankoop van het voertuig (inclusief de niet verrekenbare btw) komt uit op afgerond € 49.000. Het beschikbaar gestelde krediet van € 54.000 kan daarom met € 5.000 worden afgeraamd. De aframing van het krediet en de verlaging van de  afschrijvingslast wordt verwerkt in perspectiefnota.

Renault master wijkteam buitengebied Nadeel 41.000

De vervanging van dit voertuig wordt 4 jaar uitgesteld. De kwaliteit en inzetbaarheid van het voertuig is van dien aard dat uitstellen van de vervanging verantwoord is. De aframing van het krediet in 2019 en het opnieuw opvoeren in de investeringsplanning, jaarschijf 2023, wordt meegenomen in de perspectiefnota.

Revisie fiets- en wandelnetwerken Nadeel € 85.000

Het fiets- en wandelnetwerk vergt groot onderhoud. Dit is nodig om deze bestaande fysieke routestructuren in stand te houden. Hierbij gaan wij een deel van de routepaaltjes en informatieborden vervangen en actualiseren. Voor een uniforme uitstraling in heel Overijssel wijzigt het formaat van de panelen en de huisstijl van de panelen met nieuwe cartografische ondergrond. De teksten op de informatieborden worden in Nederlands, Duits en Engels uitgevoerd.
De gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg hebben het routebureau van MarketingOost gevraagd om een begroting voor dit groot onderhoud. Op basis van deze Vechtdal - begroting "Revisie fiets-en wandelnetwerken" moet rekening worden gehouden met incidentele lasten. Het aandeel van de lasten is verdeeld op basis van het aantal knooppunten/startpunten. Voor de gemeente Dalfsen bedragen de lasten voor 2020 in totaal € 85.500 (Wandelnetwerk € 31.600; Fietsnetwerk € 53.900).  Er wordt door MarketingOost nog onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor co-financiering door de provincie (Gastvrij Overijssel).
Het niet beschikbaar stellen van deze middelen kan leiden tot het gedeeltelijk ontbreken van routeverwijzingen en informatie voor recreanten en toeristen. Dit geldt zowel op de grens met de buurgemeenten als ook binnen de eigen gemeente.
Om aan te sluiten bij de gemeenten Ommen en Hardenberg is uitvoering onvermijdelijk.

Overgang Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst IJsselland maakt gebruik van een nieuwe VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem, gelet op onzekerheden, voorlopig nog niet af te nemen. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de 1e bestuursrapportage 2018 reeds doorgeschoven naar 2019. Omdat het systeem ook komende jaren nog niet voor de gemeentelijke taken wordt afgenomen, kan het budget weer doorgeschoven worden naar 2021.

Voorbereidingskrediet Woonuitbreidingsgebied Oosterdalfsen II
Op 22 juni 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Oosterdalfsen” vastgesteld.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het woonuitbreidingsgebied dat gelegen is aan de oostkant van de kern Dalfsen. Er hebben inmiddels diverse kaveluitgiftes plaatsgevonden in dit bestemmings-plangebied. Naar verwachting zullen hier in 2020 de laatste bouwkavels worden uitgegeven. Dat betekent dat in 2021 een bestemmingsplan voor een nieuw woonuitbreidingsgebied gereed zou moeten zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, moet in 2019 worden begonnen met de planvorming. Daarvoor zal een stedenbouwkundig bureau in de arm worden genomen en er zullen al vast verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Met name het archeologisch onderzoek kan aanzienlijke kosten met zich mee brengen. Voor deze ontwikkeling is daarom een voorbereidings-krediet nodig van totaal € 150.000, waarvan € 75.000 voor het jaar 2019 en 2020. Dit voorbereidingskrediet kan op termijn worden gedekt vanuit de grex.

ga terug