Perspectiefnota 2020-2023

5.3 Uitgangspunten begroting 2020

5.3 Uitgangspunten begroting 2020

Prijscompensatie
Er wordt geen prijscompensatie toegepast op de budgetten voor goederen en diensten van derden. Bijstelling vindt plaats op basis van de uitgaven van de laatste 3 jaar. Komt daar een over- dan wel onderschrijding naar voren, dan wordt het budget bij de Perspectiefnota aangevraagd/afgeraamd.

CAO gemeenten
In de begroting 2019-2022 is voor 2020 uitgegaan van een salarisverhoging van 1%. In deze perspectiefnota gaan we uit van een extra verhoging van de lonen van 4,9% voor 2019-2020 en sociale lasten van 0,5% (meegenomen in de structurele financiële mutaties).

Tarieven en belastingen
Voor de tariefstijging 2020 voor de gemeentelijke belastingen en rechten is het voorstel om conform de gedragslijn uit  voorgaande jaren 1% te verhogen, met uitzondering van die tarieven die kostendekkend moeten zijn.

Toezicht provincie
In plaats van de begrotingsbrief van de provincie is er dit jaar een nieuw gemeenschappelijk financieel toezichtskader voor gemeenten. Het kader heeft tot doel het hebben van duidelijke en transparante spelregels bij de uitvoering van de wettelijke taak financieel toezicht op gemeenten door provincies.
Door de toezichthouder zal extra gelet worden op onderhoud kapitaalgoederen, waardering voormalig NIEGG en de implementatie Omgevingswet.

Aantallen inwoners en woningen
Het aantal inwoners is op 1 januari 2019 vastgesteld op 28.487 door het CBS, de prognose van het aantal inwoners is van Primos. De hieronder getoonde aantallen inwoners zijn per 31 december van het betreffende jaar.

Jaar

Inwoners

A/D*

Mutatie

Verblijfsobjecten

A/D

Mutatie

Wonen

Logies

Totaal

2015

27.916

D

11.391

317

11.708

D

80

2016

28.070

D

154

11.444

314

11.758

D

75

2017

28.242

D

172

11.511

314

11.825

A

67

2018

28.508

A

266

11.722

314

12.036

A

211

2019

28.600

A

92

11.896

314

12.210

A

174

2020

28.700

A

100

12.046

314

12.360

A

150

2021

28.800

A

100

12.196

314

12.510

A

150

* A= aanname, D = definitief

ga terug