Perspectiefnota 2020-2023

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

2.1.1 Veiligheidsregio                     S Nadeel € 41.500
In verband met een indexering voor lonen en prijzen, op basis van de concept-Programmabegroting 2020, dient de gemeentelijke bijdrage voor 2020 en verder aan Veiligheidsregio IJsselland te worden bijgesteld met € 41.500.
Onvermijdelijk

2.1.2 How about You / Obi4Wan               S Nadeel € 5.000
Dit betreft een systeem ten behoeve van het monitoren van social media tijdens rampen crises. Wij vragen in verband met de structurele kosten een bedrag van € 5.000.
Onvermijdelijk

2.1.3 Brandweerkazerne Nieuwleusen 8110120         S Voordeel € 24.000
De brandweerkazerne te Nieuwleusen is per 1 januari 2019 opnieuw in eigendom gekomen van de gemeente. De kazerne wordt nu, evenals de kazernes te Dalfsen en Lemelerveld, verhuurd  aan de Veiligheidsregio. Deze huuropbrengsten waren nog niet opgenomen in de begroting.
Onvermijdelijk

2.1.4 Berging vliegtuigwrak                  Budgetneutraal
Op 21 december 2018 hebben wij een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in het kader van het Nationaal Programma Berging vliegtuigwrakken mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in het buurtschap Millingen.
De totale kosten, naar schatting maximaal € 400.000, worden 100% vergoed (volgens te hanteren richtlijnen). Vergoeding vindt achteraf plaats via de algemene uitkering en dienen dus eerst te worden voorgeschoten. In 2019 (via de eerste bestuursrapportage) is hiervan € 10.000 geraamd voor de voorbereidingskosten.
Onvermijdelijk

ga terug