Perspectiefnota 2020-2023

Leeswijzer

1.4 Leeswijzer

De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Wij starten deze perspectiefnota daarom met het hoofdstuk (2) Bestuurlijke samenvatting. Hierin is een prominente plaats opgenomen voor onze visie:

“Waar willen we als gemeente Dalfsen naar toe?”

Vervolgens volgt de paragraaf Denkrichtingen. Door het tekort en de oplossing die hiervoor richting de begroting gevonden moet worden, hebben wij deze paragraaf opgenomen.

Daarnaast worden de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven per programma benoemd. De ontwikkelingen en ook de financiële mutaties worden onderverdeeld naar de beleidsvelden. Is er op een beleidsveld geen ontwikkeling of financiële mutatie dan wordt het beleidsveld niet vermeld.

Hoofdstuk 3 geeft een weergave van de financiële mutaties met een toelichting daarop. Zoveel mogelijk is aangegeven of een aangevraagd budget onvermijdelijk of een wens is. Daarnaast is de onderverdeling gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

In paragraaf 3.1 'Financiële mutaties per programma' wordt een opsomming gegeven van de financiële mutaties per programma. Per budget wordt een toelichting gegeven. Het totaaloverzicht van alle structurele (S) en incidentele(I) mutaties treft u aan in hoofdstuk 5.

In lijn met het vorenstaande, worden ook de incidentele ontwikkelingen voor u in beeld gebracht. Dat wil zeggen:

    • Bepalen beginsaldo (Incidenteel)
    • Af: noodzakelijke incidentele posten
    • Af: gewenste incidentele posten, bepalen saldo.

Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële gevolgen (afschrijvingen) van het Investeringsplan 2020-2023 en de actualisatie van de jaarschijf 2019.

Hoofdstuk 5 geeft tenslotte het financieel (meerjaren)beeld. Dit is het hoofdstuk waar alle cijfers samenkomen. Het is opgebouwd uit het weergeven van de uitgangspositie en aangevuld met de financiële afwijkingen zoals wij die hiervoor hebben ingedeeld. Vanwege het belang van inzicht in de structurele uitgaven en het structurele saldo is hier een splitsing aangebracht in structureel en incidenteel.

Met het opnemen van dit geactualiseerde meerjarenperspectief is de perspectiefnota een belangrijk document voor de financieel kaderstellende rol van de gemeenteraad. Uw raad stelt hiermee de kaders voor de komende meerjarenbegroting 2020-2023 vast.

ga terug