Perspectiefnota 2020-2023

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

1.1.1Salarissen/sociale lasten                  S Nadeel € 570.000
Op dit moment lopen er cao onderhandelingen voor de jaren 2019 en 2020. Het huidige loonbod van de werkgevers is 4,9%, terwijl de bonden 7,5% vragen. Op dit moment is niet bekend, wat deze onderhandelingen opleveren.
In de meerjarenraming is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1% van de loonkosten. Naast jaarlijkse indexatie als gevolg van cao ontwikkelingen en aanpassingen sociale lasten, is er sprake van reguliere salarisverhogingen en herwaardering van functies als gevolg van wijzigingen in eisen aan het ambtelijk apparaat.
Voor 2020 is er daardoor sprake van een totaal verwachte stijging van € 570.000.
Onvermijdelijk

1.1.2 Indexering salarissen 1% jaarschijf 2023         S Nadeel € 141.000
In de nieuwe jaarschijf 2023 wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 1% salarisstijging.
Onvermijdelijk

1.1.3 Indexering verhoging 1% baten   2023            S Voordeel € 80.000
In de nieuwe jaarschijf 2023 wordt in een aantal gevallen rekening gehouden met een opbrengststijging van 1%.
Onvermijdelijk

1.1.4 Afschrijvingslasten "grote projecten"            S Nadeel 2020 € 71.000
                          S Nadeel 2021 € 216.000
                          S Nadeel 2022 € 307.000
                          S Nadeel 2023 € 387.000
Er zijn een aantal grote projecten die op ons af komen. Deze zullen afschrijvingslasten met zich meebrengen.  
Onvermijdelijk

1.1.5 Verzekeringen (organisatiebreed)            S Nadeel € 53.000
Als gevolg van de aanbesteding voor de eigendommenverzekering en de ontvangen aankondiging voor de verzekering van de tractie is een verhoging van het budget met € 53.000 noodzakelijk.
De verhoging van de te betalen verzekeringspremies wordt veroorzaakt door waarde ontwikkeling, premie stijging en schadeverloop.
We stellen om praktische redenen voor dit bedrag als stelpost op te nemen in dit beleidsveld en vragen uw instemming om dit bedrag te verdelen over de juiste programma's en beleidsvelden middels een administratieve begrotingswijziging.
Onvermijdelijk

1.1.6 Treasury                         S Voordeel € 35.000
Dividend
De laatste jaren heeft de BNG een hoger dividend uitgekeerd als waar in de begroting rekening mee werd gehouden. Het is dan ook reëel om het te ontvangen dividend met ingang van 2020 structureel te verhogen met € 35.000.
Rente (te betalen)
Voor de jaarschijf 2023 gaan we, als gevolg van gedane aflossingen, € 24.000 minder betalen ten opzichte van de jaarschijf 2022.
Rente (te ontvangen)
Voor de jaarschijf 2023 gaan we, als gevolg van gedane aflossingen, € 24.000 minder ontvangen ten opzichte van de jaarschijf 2022.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

1.2.1 Berging Vliegtuigwrak                  I Budgetneutraal
De berging van het vliegtuigwrak bij Millingen zal volledig vergoed worden, € 400.000, via de algemene uitkering (voor meer informatie, zie financiële mutaties, programma 2).
Onvermijdelijk

1.2.2 Algemene Uitkering -  decembercirculaire         S Voordeel 2020 € 36.000
                             2021 € 27.000
                             2022 € 14.000
                             2023 € 14.000
In december 2018 is er een decembercirculaire verschenen. Door aanpassingen van de maatstaven is er sprake van een structureel voordeel.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

1.3.1 Bijdrage GBLT                     S Nadeel € 15.000
                          meerjarig zie tabel
De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de belastingheffing door GBLT laat voor 2020 een stijging zien van € 22.000. Deze stijging komt bijna geheel door aanpassingen van de ramingen in het kader van CAO-ontwikkelingen en prijsstijgingen als gevolg van stijgende inflatiecijfers. In de begroting was al rekening gehouden met een lichte stijging, er moet daarom € 15.000 bijgeraamd worden in 2020. De verwachting is dat meerjarig de stijging van de gemeentelijke bijdrage lager uitvalt. De bijdrage voor 2021 daalt, vanwege het afronden van het project waarderen naar m².
De netto bijdragen voor 2020 en verder bedragen:

Jaar

Netto bijdrage o.b.v. exploitatiebegroting 2019 GBLT

Begrote bijdrage gemeente Dalfsen

Bijramen

2020

447.000

432.000

15.000

2021

445.000

432.000

13.000

2022

460.000

432.000

28.000

2023

474.000

432.000

42.000

Onvermijdelijk

Beleidsveld 1.4 Bestuur

1.4.1 Aanbesteding accountantsdiensten             S Nadeel € 5.000
D.d. 24 oktober 2016 is de accountantscontrole op de jaarrekening voor de boekjaren 2016 t/m 2018, met één jaar als optie tot verlenging, door de raad opgedragen aan BDO Accountants BV. In de openbare vergadering van de raad d.d. 24 september 2018 heeft de raad kennisgenomen van het – overeenkomstig het raadsbesluit van 24 oktober 2016 – tot uitvoering brengen van het optiejaar 2019 voor de accountantscontrole van boekjaar 2019. Aan de raad wordt op korte termijn een voorstel voorgelegd om een nieuwe overeenkomst met BDO Accountants BV aan te gaan - overeenkomstig hetgeen is besproken met de commissie planning en control - voor de boekjaren 2020 en 2021 en optioneel 2022. Gelet op recente marktprijzen en inflatie en vooruitlopend op besluitvorming worden de structurele extra kosten geraamd op   € 5.000.
Onvermijdelijk

1.4.2 Verhoging contributie VNG               S Nadeel € 5.000
In verband met een verhoging van de bijdrage aan de VNG vragen wij een extra bedrag te ramen van € 5.000. Afgelopen jaren was er iedere keer een geringe verhoging, miv 2020 komt de totale verhoging boven het grensbedrag van € 5.000 uit.
Onvermijdelijk

1.4.3 Bijdrage GGD                     S Nadeel € 17.000
Dit betreft een hogere bijdrage voor de GGD. De bijdrage GGD staat op meerdere programma's geraamd. Voor programma 1 gaat het om een nadeel, voor programma 7 betreft het een voordeel (niet budgetneutraal). Het nadeel loopt per jaar op met ongeveer € 2.000 vanwege indexatie.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

1.5.1 Dienstverlening servicepunt Nieuwleusen en Lemelerveld   S Nadeel € 5.000
Sinds de verhuizing van het gemeentelijk servicepunt naar Kulturhus De Spil is het niet meer mogelijk om de aangevraagde documenten in het servicepunt Nieuwleusen af te halen. Ook in het servicepunt Lemelerveld kunnen geen documenten meer worden afgehaald. De werkplekken in de servicepunten zijn onvoldoende toegerust om te voldoen aan de strenge beveiligingseisen. Om de dienstverlening op peil te houden, met name voor de inwoners van Nieuwleusen en Lemelerveld, hebben wij besloten om de inwoners van de hele gemeente de service te bieden om de aangevraagde reisdocumenten gratis te laten bezorgen.   
Onvermijdelijk   

Beleidsveld 1.6 Overhead

1.6.1 Werving en selectie personeel               S Nadeel € 6.000
Een assessment is voor werving en selectie vanaf schaal 10 een selectievoorwaarde. Als gevolg van toename van het aantal vacatures is de inschatting dat het beschikbare budget ontoereikend is voor het jaar 2019 en verder.  Voorgesteld wordt een bedrag van € 6.000 bij te ramen. Als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien wij een toename van in-door en uitstroom.
Wens

1.6.2 Onderhoud installaties gemeentehuis             S Nadeel € 30.000
Het onderhoud van de technische installaties in het gemeentehuis wordt opnieuw aanbesteed. De gunning is voorzien in juli 2019. De verwachting is dat aanneemsom aanzienlijk hoger is door de marktwerking. De rekeningcijfers over het jaar 2018 lieten al een overschrijding zien van € 30.000.
Reden dat wij voorlopig uitgaan van een structureel hogere last van € 30.000, definitief te bepalen na uitslag gunning aanbesteding.
Onvermijdelijk

1.6.3 Uitvoeringsdocument dienstverlening          Nadeel I € 11.000 S € 13.000
"Digitaal ingediend betekent digitaal afhandelen".
Om hieraan te voldoen is aansluiting op het landelijke Mijnoverheid.nl, gebruik van een Persoonlijk Internet Portaal (PIP) en koppeling bestaande formulierenmodule met JOIN noodzakelijk.
Hier zijn eenmalig en structureel kosten aan verbonden. De eenmalige kosten van € 11.000 worden in 2020 gemaakt. De structurele lasten zijn met ingang van 2020 € 13.000.
Onvermijdelijk

1.6.4 Module Toolkit Informatievoorziening             S Nadeel € 5.000
Uitbreiding van PinkRoccade Makelaar Suite met de module Toolkit Informatievoorziening is noodzakelijk. Hiermee is Dalfsen in staat om beter te kunnen sturen op datadistributie en het uitvoeren van ketencontroles tussen verschillende (basis)registraties en taak-specifieke applicaties. De structurele kosten hiervoor worden geraamd op € 5.000.
Onvermijdelijk

1.6.5 Informatiebeveiligingsbeleid               I Nadeel € 10.000
In 2020 zal er een nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dienen te worden, welke dient te zijn afgestemd op de nieuwe Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Het vergt extra expertise en kennis om het beleidsdocument op te stellen welke voldoet aan deze nieuwe Baseline.
Grootboek 8040080
Wens

1.6.6 JONG!Dalfsen                     S Nadeel € 5.000
Er wordt een structureel bedrag van € 5000 per jaar gevraagd voor JONG!Dalfsen. Op dit moment is er geen budget voor JONG!Dalfsen beschikbaar. Activiteiten die nu worden uitgevoerd, worden bekostigd door diverse eenheden. Om het platform goed neer te zetten en het bereik te vergroten, is budget nodig voor promotie. Daarnaast is er zo ook ruimte voor het bekostigen van initiatieven, ideeën en ontmoetingen van jongeren.
Wens

1.6.7 Arbo- & vitaliteitsplan                   S Nadeel € 6.000
Eén van de aandachtspunten uit het bestuursprogramma is het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en faciliteiten die vitaliteit van medewerkers bevorderen.
Op het gebied van vitaliteit kunnen we nog stappen zetten, met name de zorg voor de hoge werkdruk. Om meer en structurele aandacht te geven aan werkdruk en balans werk/privé willen we een vitaliteitscoach inzetten. De meerkosten voor het inzetten van een vitaliteitscoach zijn € 6.000 per jaar.
Wens

1.6.8 Viering van 75-jarige bevrijding               I Nadeel € 10.000
Voor 75-jaar bevrijding krijgen wij van de Provincie Overijssel een incidenteel bedrag van € 10.000 te besteden aan verschillende activiteiten in 2020. De bedoeling is dat de gemeente Dalfsen (en dat geldt ook voor andere gemeenten, cofinanciering) eenzelfde bedrag bijleggen. Wij hebben inmiddels van verschillende partijen veel ideeën gehoord die men wil gaan ontplooien. De bedoeling is dat de gemeente gaat inventariseren om welke activiteiten het gaat, wat de kosten daarvan zijn en dit doorgeven aan de provincie. De provincie bepaalt dan welke activiteit welk bedrag krijgt. Het is mooi als de gemeente Dalfsen ook een bedrag van € 10.000 kan inzetten voor activiteiten in het kader van 75-jaar bevrijding. Hoe precies de middelen verdeeld gaan worden, wordt bekeken als alle activiteiten bekend zijn.
Wens

1.6.9 Ondersteuning nieuw financieel systeem         I Nadeel € 125.000
Bij het onderdeel investeringen gaan wij in op de vervanging van het financieel systeem. Voor de ondersteuning in dit verband is voor 2020 nog geen budgetaanvraag gedaan. Daarbij gaat het in feite om twee zaken: projectleiding en vrijspelen personele capaciteit voor voorbereiding en implementatie. Binnen de exploitatie kan beperkt ruimte gevonden worden vanwege het feit dat de vervanging met één jaar opschuift. Beknopt overzicht:
A.. Benodigd:

  • Projectleiding 2020                        €   60.000
  • Vrijspelen capaciteit 2020: 150 dagen a € 600               €   90.000
  • Totaal benodigd voor bovengenoemde onderdelen (inschatting)         € 150.000

B. Beschikbaar:

  • Niet benodigde (wel geraamde) hogere exploitatielasten voor 2020      €   25.000

C. Nog benodigd aan dekkingsmiddelen voor projectkosten 2020            € 125.000
Wens

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

1.7.1 Gebouwen algemeen / Molendijk 9            S Nadeel € 24.000
Molendijk 9 betreft het leegstaande politiebureau. De begrote huuropbrengsten van 23.877 per jaar worden niet gerealiseerd. Dit is gemeld in de 1e bestuursrapportage van 2018 maar per abuis niet structureel meegenomen in de perspectiefnota van 2019 - 2023.
Onvermijdelijk

ga terug