Perspectiefnota 2020-2023

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Diverse infrastructurele maatregelen
Diverse projecten en programma’s vragen de komende jaren om investeringen. Projecten waarvoor we uitgaven verwachten in 2020 en daarna zijn o.a. de rotonde Kampmansweg e.o.,   verkeersmaatregelen aan de Burg. Backxlaan, de Weerdhuisweg en het onderliggend wegen- en fietspadennetwerk van de N-wegen. Deze en andere maatregelen krijgen een plek in het  Uitvoeringsprogramma (UVP) voor het GVVP dat we dit jaar actualiseren voor de periode 2019-2021.

Maatregelen aan fietsroutenetwerk
We stellen in 2019 de Lokale Uitwerking van het Kernnet Fiets (Integrale Fietsvisie) op en een uitvoeringsprogramma Fiets voor de periode 2019 t/m 2021. Hierin nemen we o.a. projecten en maatregelen op die  bijdragen aan de optimalisatie van het hoofdfietsroutenetwerk en aansluiten bij de ambities op het gebied van fiets en verkeersveiligheid. Voorbeelden zijn de vervolgfases van de snelfietsroute Dalfsen-Zwolle, het verbeteren van de fietsverbinding met Ommen en Hardenberg en de Haersolteweg. We zoeken daarbij naar meekoppelkansen met en voor bijvoorbeeld onderhoud, projecten en andere beleidsvelden en –opgaven (zoals de wateropgave en klimaatadaptatie).

Verkeersveiligheid
Landelijk wordt de komende jaren meer nadruk gelegd op het verbeteren van de verkeersveiligheid omdat de ongevallencijfers na een periode van afname weer stijgen. Dit geldt overigens niet voor onze gemeente. De verwachting is dat van onze gemeente de komende jaren ook een extra inspanning verwacht wordt op het gebied van verkeersveiligheid (onderzoek, gedragsbeïnvloeding, aanpak onveilige locaties).

Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht op de uiteindelijke maatregelen, kosten en subsidiemogelijkheden zoals hierboven omschreven. Voor een deel van de kosten kan dekking gevonden worden binnen het jaarlijkse GVVP-budget. We komen tussentijds of bij de volgende perspectiefnota bij de raad terug voor financiering van projecten waarvoor binnen het GVVP onvoldoende financiële ruimte is. Dat betreft veelal de wat grotere projecten.

Areaaluitbreiding als gevolg van ontwikkelingen Vechtdalverbinding (N340/N377)
Er worden nog onderhandelingen gevoerd met de Provincie Overijssel. (o.a. over het aantal m2 over te dragen areaal en de zich daarop bevindende objecten etc.) Hieruit kunnen nog lasten voortkomen die nu nog niet volledig bekend zijn. Wij komen hierop terug bij de perspectiefnota 2021.
Naar de toekomst toe is er in ieder geval sprake van een bovengemiddelde areaaluitbreiding o.a. door overdracht van het afgewaardeerde deel van de N340. Deze uitbreidingen vragen om een toename van het beheerbudget. Wanneer de financiële consequenties hiervan duidelijk zijn, nemen we ook deze bedragen mee in de volgende perspectiefnota.

Herinrichting Baarsmastraat, Irenestraat en realisatie woningbouwlocatie Kleine Veer te Dalfsen (integraal project)
De planontwikkeling rond het herinrichten van de Baarsmastraat, Irenestraat en realisatie van een woningbouwlocatie bij het 'Kleine Veer' krijgt steeds meer vorm. Het project wordt integraal opgepakt en maakt onderdeel uit van verschillende beleidsvelden, als: verkeer, water, onderhoud groen en wegen en andere fysieke zaken uit de openbare ruimte.
Het doel is de infrastructuur op het gebied van verkeer en water te verbeteren, Werk met Werk maken en de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven.
Een krediet aanvraag volgt in een separaat raadsvoorstel.

ga terug