Perspectiefnota 2020-2023

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.1 Cultuur

5.1.1 Bibliotheek                        S Nadeel € 88.000
De bibliotheek had in het verleden een relatief groot eigen vermogen. Er is daarom een aantal jaren gelden gekort op de subsidie. In de periode 2014-2018 heeft de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen jaarlijks € 87.653 aangevuld op de subsidie vanuit de eigen reserves. Inmiddels is het eigen vermogen zodanig verlaagd dat de begroting niet meer sluitend te maken is. Dit betekent een nadeel van € 87.653 per jaar.
Het nieuwe bibliotheekbeleid wordt in 2019 vastgesteld. In het beleidsplan worden verschillende scenario’s geschetst waarvan één budgetneutraal (uitgaande van de huidige subsidie aangevuld met de eerder gekorte € 87.653). Het is nog niet bekend voor welk scenario gekozen zal gaan worden. Afhankelijk van deze keuze is er meer geld nodig dan dat is opgenomen in de huidige begroting.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

5.2.1 De Spil                  S programma 5 Nadeel € 4.000
In 2018 is de Spil in gebruik genomen. Om de exploitatie juist in de gemeentelijke begroting te zetten, is een aantal mutaties nodig. De mutaties gaan over diverse programma's heen. Per saldo levert deze mutatie een nadeel op van afgerond € 4.000.
Dit bedrag is ook meegenomen in de perspectiefnota 2020-2023.
De bijstellingen van de budgetten worden via het hoofdstuk "Technische aanpassingen" in de juiste programma's opgenomen. Daar is ook een tabel weergegeven voor de leesbaarheid.
Onvermijdelijk

5.2.2 Subsidie kulturhusen                  S Nadeel 2020 € 8.000
                          S Nadeel 2021 € 18.000
                          S Nadeel 2022 e.v. € 27.000
Er zijn vijf gesubsidieerde kulturhusen in de gemeente Dalfsen. Hier wordt op verschillende manieren subsidie aan verleend. Dit geldt ook voor de sporthal in Lemelerveld (Sportbelangen). Daarnaast worden er ruimten gehuurd door de gemeente in de kulturhusen. Zowel de subsidie als de huurlasten worden geïndexeerd. Hier is geen rekening mee gehouden in de meerjarige begroting. Na verloop van tijd ontstaat hierdoor bovenstaand tekort op de begroting.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

5.3.1 Peuteropvang en VVE                   S Nadeel € 16.000
Ten aanzien van VVE zijn gemeenten verplicht om 10 uur VVE per week aanbod te faciliteren via voorscholen. Dit wordt over drie dagdelen aangeboden. Het derde dagdeel betaalt de gemeente.
De verwachting is dat per januari 2020 het Rijk het aantal uren per week op 16 uur bepaalt. We ontvangen hier meer Rijksgelden voor. Tegelijkertijd ontvangen we de totale verhoging van het Rijk om hier uitvoering aan te geven verspreid over vier jaar en is dit niet toereikend.
Om het vierde dagdeel te bekostigen hebben we vanaf 2020 € 32.000 nodig. Het is twijfelachtig hoeveel ouders gebruik gaan maken van het 16-urige aanbod. Ervaringen van gemeenten met dit aanbod zijn wisselend. Het lijkt dat bestaande ouders niet gebruik maken van het volledige 16-urige aanbod, nieuwe ouders lijken daar meer toe geneigd. Vooralsnog gaan we uit van een nadeel van € 16.000
Onvermijdelijk

Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme

5.4.1 Beheer en onderhoud fiets- en wandelnetwerken         S Nadeel € 8.000
Routes zijn het middel voor bewoners en bezoekers voor het beleven van Dalfsen als vrijetijdseconomie. De kwaliteit van de routes in de routenetwerken beïnvloeden de ervaring van gebruikers en vormen in de klantreis een belangrijke schakel voor de tevredenheid. Het fiets- en wandelnetwerk in Dalfsen maken onderdeel uit van het landelijke fietsknooppuntensysteem en provinciale wandelnetwerk. De routes van de netwerken zijn grensoverschrijdend. Omdat de routes niet stoppen bij de gemeentegrens werkt de gemeente Dalfsen voor beheer en onderhoud samen met de gemeenten Ommen, Hardenberg, Staphorst, Zwolle, Zwartewaterland, Kampen en Steenwijkerland. de gemeenten financieren gezamenlijk het beheer en onderhoud. Vanaf 2020 vervalt de financiële bijdrage van de provincie voor beheer en onderhoud. Het is voor het routebureau op dit moment niet haalbaar de basis op orde te houden en te blijven voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard die de afgelopen jaren gezamenlijk met de gemeenten is neergezet. In de huidige situatie (2016 - 2019) is enkel ruimte voor het vervangen van borden en panelen bij vernieling.

De structureel hogere bijdrage vanaf 2020 tot en met 2023 geldt voor zowel fietsen als wandelen. Naast extra dekking (vanwege het wegvallen van de provinciale bijdrage) is het wenselijk dat het routebureau pro-actief kan handelen en (in een vroeg stadium) op de hoogte is van wijzigingen en werkzaamheden die op en rond routes plaatsvinden. Alleen zo kan het routenetwerk doorontwikkeld worden. Het doorontwikkelen bestaat uit het toevoegen van nieuwe routes en verduurzaming van materialen. Het wandelnetwerk is thematisch opgebouwd en kan verrijkt worden met rondjes vanuit lokale initiatieven. Daarvoor is dan wel afstemming noodzakelijk met bijvoorbeeld plaatselijk belang, musea e.d.

Voor de gemeente Dalfsen bedragen de lasten € 23.000 over de jaren 2020 tot en met 2023. Dat is hoger dan het huidige budget van € 15.000.
Vanuit de huidige samenwerking met het routebureau (geldt ook voor de andere gemeenten) is uitvoering onvermijdelijk.  
Onvermijdelijk

5.4.2 Passantenhaven                     S Nadeel: € 7.000
De bemensing voor de passantenhaven en de bediening van de brug is een seizoensgebonden activiteit. Deze brugbediening is voor onze gemeente een verplichting en opgenomen binnen de afspraken met de provincie. De afgelopen jaren zijn de inhuurkosten voor de bemensing gestegen. De mensen zijn een eerste aanspreekpunt voor de passanten die gebruik maken van de haven maar onderhouden ook het havengebied. De kosten voor de inhuur zijn in de afgelopen jaren gestegen met € 12.000  De opbrengsten zijn de afgelopen jaren gestegen met € 5.000
Onvermijdelijk

Beleidsveld 5.5 Sport

5.5.1 Zwembad Gerner                  S Voordeel 2020 tm 2022 € 5.000
Jaarlijks maken we kosten voor de bronbemaling bij zwembad Gerner ivm het leegpompen van het bad. Door het toepassen van een nieuwe werkwijze rond reiniging en inspectie is deze bronbemaling niet meer jaarlijks nodig, maar eens per vier jaar. Het budget van € 5.000 kan daarom voor drie jaar komen te vervallen.
Wel blijft het noodzakelijk om 1 keer in de 4 jaar een volledige inspectie uit te voeren. In dat betreffende jaar is het bedrag wel nodig en zal het worden opgenomen in de begroting.
Onvermijdelijk

ga terug