Perspectiefnota 2020-2023

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Programma Implementatie Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf die datum werkt Dalfsen net als alle andere gemeenten in Nederland met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via het DSO wordt alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving inzichtelijk en raadpleegbaar gemaakt en kunnen aanvragen en meldingen voor omgevingsactiviteiten gedaan worden. Iedereen heeft straks eenzelfde informatiepositie. In 2019 en 2020 werken we aan het inrichten van het DSO, het dereguleren en begrijpelijk maken van onze regelgeving middels toepasbare regels, het verbeteren en gereedmaken van onze dienstverlening voor de Omgevingswet door het implementeren van de gedefinieerde klantreizen en het op orde maken van onze processen. Een belangrijke basis voor het werken met het DSO is het aanpassen van onze lokale software voor VTH en ruimtelijke plannen. In de jaren 2019 - 2021 worden diverse nieuwe softwarepakketten aangeschaft. Budget is hier reeds voor in de begroting opgenomen. Wel zullen de structurele kosten om de software te laten draaien de komende jaren iets stijgen. Daarnaast is er doorlopend aandacht voor houding en gedrag, competenties en opleiding die een goede werking van de Omgevingswet mogelijk maken. Tot slot worden in de komende jaren een aantal van de basisinstrumenten van de Omgevingswet opgeleverd. In het voorjaar van 2021 wordt de Omgevingsvisie opgeleverd, een jaar later is het nieuwe Omgevingsplan gereed.

De gevolgen van de implementatie zijn nog niet bekend. Gaandeweg de implementatie zal duidelijk moeten worden wat nieuwe rollen en taken onder de Omgevingswet zullen zijn. Zo kunnen er taken vervallen, maar ook nieuwe bij komen. De verwachting is dat voorkantsturing belangrijker zal worden.  

Landschapsontwikkelingsplan
Het landschap van de gemeente Dalfsen is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen zoals wonen, bedrijvigheid, landbouw, energietransitie en klimaatverandering, drukken hun stempel op het landschap. Voorbeelden zijn de uitbreiding van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, aanleg van zonnevelden, vrijkomende agrarische bebouwing, en de aanleg waterbergingsgebieden. De kwaliteit van het landschap kan hiermee in het geding komen. Van belang is daarom dat de gemeente Dalfsen een handvat heeft om sturing te geven aan de landschappelijke kwaliteit. Het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP) heeft een looptijd tot en met 2020. Het LOP vormt een hulpmiddel voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het landschap. De deelgebieden en de ontwikkelingsrichtingen van het nieuwe LOP vormen één van de uitgangspunten voor de nieuwe omgevingsvisie.

Groenstructuurplan
In 2019 wordt het Groenstructuurplan (GSP) vernieuwd. Uitbreiding van nieuwbouwlocaties en biodiversiteit zullen toegevoegd worden. Het nieuwe groenstructuurplan zal integraal onderdeel worden van de omgevingsvisie en -plannen. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend omdat besluitvorming nog plaats moet vinden. De verwachting is dat uitvoering van het bijgewerkte GSP gedekt wordt uit de reserve herstructurering openbaar groen vanuit de betreffende grondexploitaties.

Motie Vechtzone Dalfsen
25 maart 2019 is er raadsbreed een motie aangenomen. Deze gaat over het zoeken naar samenwerking tussen provincie, waterschap en gemeente op het gebied van kansen en mogelijkheden voor de Vechtoevers in Dalfsen. Aanleiding hiervoor is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Feitelijk gaat het hier over het deelgebied Vechtoever zoals opgenomen in de Centrumvisie Dorp aan de Vecht (Dalfsen), aangevuld met de zuidzijde van de Vecht. In de motie is afgesproken dat er een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden voor verlegging van de Vecht met daarbij een nevengeul en eventuele verplaatsing van de brug. Dit ten behoeve van waterveiligheid, verkeer en recreatie.

In 2019 start een ambtelijke verkenning voor het organiseren van dit onderzoeks- en samenwerkingsproject, wat naar verwachting in 2020 uitgewerkt zal worden. Deze opgave vraagt ambtelijke inzet en adviseurskosten. Hiervoor wordt budget gevraagd via de eerste bestuursrapportage en deze perspectiefnota.

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

Volkshuisvesting
Volgens de meest recente PRIMOS-prognose (2018) neemt het aantal 75-plussers in onze gemeente met circa 1.000 personen (55%) tot 2030 toe. Het in 2018 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek geeft aan dat 47% van deze 75-plussers willen verhuizen, waarvan 96% binnen de gemeente Dalfsen. 60% van de 75-plussers is op zoek naar een appartement en 20% naar een patiowoning of bungalow, meestal in de huursector en nabij (op loopafstand van) de voorzieningen.
Het onderzoek vermeldt een tekort van deze woningen in met name de kernen Dalfsen en Nieuwleusen en in mindere mate in Lemelerveld.

Om in deze behoefte van de toenemende groep 75-plussers  te kunnen voorzien is het wenselijk c.q. noodzakelijk elke (daarvoor in aanmerking komende) inbreidingslocatie nabij de voorzieningen bij voorkeur voor deze groep te bestemmen. Op basis van de demografische ontwikkelingen, de behoefte-omvang en de beperkte hoeveelheid geschikte locaties dient een hogere bouwhoogte (dan tot nu toe gebruikelijk)  te worden overwogen om aan deze opgave te kunnen voldoen.

ga terug