Perspectiefnota 2020-2023

Programma 7 Sociaal domein

Programma 7 Sociaal domein

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

7.1.1 Maatwerkdienstverlening 18- PGB         S Nadeel tussen de € 0 – € 130.000
De toename van het gebruik van Pgb's is in lijn met de algemene stijging van het gebruik van jeugdhulp. Van het totaal van € 5.9 miljoen voor Jeugd zouden we € 715.000 voor Pgb´s (stijging van € 65.000) moeten begroten als de uitgaven dezelfde blijven als in 2018. Als de stijging zich doorzet zoals hij dat afgelopen jaren gedaan heeft, zal de raming maximaal € 780.000 moeten zijn om de kosten te kunnen dekken.
Onvermijdelijk

7.1.2 Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg   S Nadeel tussen de € 0 - € 1.200.000
De toename van het gebruik van jeugdhulp is met name zichtbaar bij de zorg in natura die we inkopen via de regio. Van het totaal van € 5.9 miljoen voor Jeugd zouden we € 5.200.000 voor Zorg  in natura (ZIN, stijging met € 700.000) moeten begroten als de uitgaven dezelfde blijven als in 2018. Als de stijging zich doorzet zoals hij dat afgelopen jaren gedaan heeft, zal de raming maximaal € 5.700.000 moeten zijn om de kosten te kunnen dekken.
Onvermijdelijk

7.1.3 Programmaplan jeugdzorg                  Budgetneutraal
De kosten voor jeugdzorg zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Van deze kostenstijging is een analyse gemaakt. Als vervolg op deze analyse wordt een programmaplan jeugdzorg opgesteld en uitgevoerd, waarbij gekeken wordt hoe er meer grip kan worden verkregen op de indicatiestellingen en daarmee op de kosten. Dit betekent niet dat hiermee de kosten voor jeugdzorg zullen afnemen. Dit is namelijk ook afhankelijk van externe factoren, die niet altijd door ons beïnvloedbaar zijn.
De incidentele kosten voor het opstellen en uitvoeren van dit programmaplan bedragen € 140.000. Voorgesteld wordt om deze lasten te dekken uit de reserve sociaal domein. Deze kosten zijn gebaseerd op tarieven voor externe inhuur, in verband met de tijdelijkheid van deze opdracht. Voor 2019 wordt in de eerste bestuursrapportage extra budget gevraagd van € 47.000. De overige € 93.000 wordt hierbij meegenomen.
Onvermijdelijk

Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

7.2.1 Sociale recherche                      S Nadeel € 8.000
Onderzoek naar rechtmatigheid door de sociale recherche was voorheen alleen begroot via programma 6 inkomensondersteuning. Sinds 2019 is in de begroting ook rekening gehouden met uitgaven van € 10.000 vanuit de Wmo. Dit budget blijkt niet toereikend. De werkelijke kosten voor de Wmo komen uit op € 18.000 per jaar.
Onvermijdelijk

7.2.2 Veilig Thuis                         S Nadeel € 15.000
In 2020 zijn er extra kosten voor extra formatie voor medewerkers van Veilig Thuis IJsselland, voor de zelfstandige stichting, voor de vertrouwensarts en gedragswetenschapper. De extra kosten zijn nodig vanwege de gestegen aanmeldingen bij Veilig Thuis.
Daarnaast vindt er een indexatie plaats voor subsidies aan Veilig thuis IJsselland, Kadera en Centrum seksueel geweld (prognose indexatie: 2.5%) Op basis hiervan is de verwachting dat de bijdrage aan Veilig Thuis (etc) in 2020 komt uit op € 101.000
Onvermijdelijk

Beleidsveld 7.4 Preventie

7.4.1 Subsidies Welzijn en voorveld organisaties            S Nadeel € 30.000
Vanuit Samenkracht en Burgerparticipatie worden diverse subsidies verleend op het gebied van welzijn. De grootste subsidie is die voor Saam Welzijn. De subsidies zijn veelal bestemd voor dekking van personele kosten. Daarin hebben we te maken met CAO verhogingen. Bij de subsidiebeschikkingen gaan we uit van een verhouding van 80% personele kosten bij dienstverlenende organisatie. Om in de toekomst voldoende budget beschikbaar te hebben is het raadzaam 80% van het budget voor dit programma met 2% te verhogen.
Onvermijdelijk

7.4.2 Lang leve thuis                     S Nadeel € 20.000
                          I Nadeel 2020 € 50.000
Voor toelichting zie ontwikkelingen. De verwachting is dat dit project € 20.000 structureel kost en € 50.000 incidenteel voor ontwikkeling en aanschaf materiaal.
Wens

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

7.5.1 GGD-Volksgezondheid                  2020 Voordeel € 87.000
                          2021 Voordeel € 69.000
                          2022 Voordeel € 51.000
                          2023 Voordeel € 33.000
De gemeentelijke bijdrage aan de GGD (op basis van inwoneraantal) betreft voor het grootste deel taken op het gebied van publieke gezondheid (programma 7) voor 2020 € 995.695. De bijdrage voor bestuurlijke taken wordt ook deels opgenomen in programma 1 (bestuurlijke samenwerking) € 95.598. In beide programma's was hiervoor de raming opgenomen, waardoor in programma 7 nu een voordeel ontstaat. Dit voordeel loopt jaarlijks af met € 18.000 in verband met indexatie.
Onvermijdelijk

7.5.2 Preventief gezondheidsbeleid               I Nadeel € 50.000
In 2017 is de nota publieke gezondheid 2017-2021vastgesteld. Onderdeel van deze nota was een uitvoeringsagenda publieke gezondheid en alcohol matiging  voor de eerste twee jaar. Voor dit uitvoeringsprogramma is € 80.000 per jaar beschikbaar gesteld. In de tweede helft 2019 vindt evaluatie van het uitvoeringsprogramma publieke gezondheid plaats, waarna een uitvoeringsprogramma voor 2020 en 2021 wordt opgesteld. Middelen hiervoor moeten nog beschikbaar worden gesteld. Voor dit moment wordt verwacht dat hiervoor € 50.000 per jaar  benodigd is.
Wens

Beleidsveld 7.6 WMO

7.6.1 Stijging cliënten Hulp bij het Huishouden (HH)             S Nadeel € 150.000
Zowel bij de maatwerkvoorziening als de algemene voorziening voor de Hulp bij het Huishouden is de afgelopen jaren een stijging te zien van het aantal cliënten die deze voorziening nodig heeft (eerste helft 2017, 486, tweede helft 2018, 540). Daarnaast zijn de tarieven voor de HH verhoogd i.v.m. een nieuwe CAO. Op basis van de AMvB reële kostprijs Wmo hebben wij de kostprijzen voor de HH moeten verhogen.
Op basis van de stijging van de afgelopen jaren en de tariefverhoging, is een nieuwe berekening gemaakt van de te verwachten kosten.   
Onvermijdelijk

7.6.2 Invoering abonnementstarief algemene voorziening HH       S Nadeel € 140.000
De eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor een maatwerkvoorziening Wmo, gaat in 2020 ook gelden voor duurzame algemene voorzieningen. Voor de gemeente Dalfsen is dit van toepassing op de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HH). Hiervoor betalen inwoners op dit moment nog € 66,00 per 4 weken. Op basis van de huidige aantallen cliënten (eind 2018) en de verwachte instroom (aanzuigende werking) verwachten wij een tekort van € 280.000 op jaarbasis. Gedeeltelijke compensatie wordt verwacht, is echter nog niet bekend hoeveel dat zal zijn. We gaan hierbij uit van 50%.
Onvermijdelijk

7.6.3 Wmo begeleiding                     S Nadeel € 340.000
De afgelopen jaren is een stijging te zien van het aantal cliënten (2016, 252 cliënten, 2018, 305 cliënten) dat Wmo-begeleiding nodig heeft.
Gelet op toenemende groep ouderen in de gemeente Dalfsen en de ontwikkeling dat dagbesteding steeds vaker wordt ingezet ter ontlasting van de mantelzorger is er extra budget nodig om deze kosten ook in de toekomst op te kunnen vangen.   
Onvermijdelijk

7.6.4 Woningaanpassingen                      S Nadeel € 30.000
Wij zien de laatste jaren een toename in de uitgaven voor trapliften en woningaanpassingen. Door goede inkoopafspraken - met scherpe inkoopprijzen - zijn de kosten per traplift afgenomen. Het aantal verstrekte trapliften is wel toegenomen. Ook is de laatste jaren vaker ingezet op woningaanpassingen, zodat iemand langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Doordat mensen pas een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie krijgen wanneer ze 24-7 zorg nodig hebben, wordt het beroep op de Wmo als voorliggende voorziening groter.
Onvermijdelijk

7.6.5 Rolstoelen                         S Nadeel € 70.000
Wij zien de laatste jaren een verdubbeling in de verstrekking van het aantal hand bewogen en elektrische rolstoelen. Een diepgaande analyse volgt. Door goede inkoopafspraken - met goede prijs-kwaliteitverhouding - zijn de kosten niet verdubbeld, maar nemen door de stijging van het aantal cliënten dat een rolstoel nodig heeft wel toe.  
Onvermijdelijk

7.6.6 Tekort maatschappelijke opvang               S Nadeel € 22.000
Regiogemeenten IJssel-Vecht hebben bestuurlijk ingestemd (oktober 2018) om vanaf 2020 extra te zullen bijdragen aan de kosten van de maatschappelijke opvang De Herberg. Hiermee wordt de continuïteit van De Herberg gegarandeerd. Voor de gemeente Dalfsen komt dit neer op een bijdrage van ongeveer € 22.000 per jaar.
Onvermijdelijk

7.6.7 Wegvallen inkomsten overeenkomst afkoop regresrecht      S Nadeel € 18.000
Vanaf 2019 ontvangen gemeenten geen tegemoetkoming meer vanuit het regresrecht (werkgevers die kosten maken voor zieke werknemers, kunnen deze volgens het resgresrecht verhalen op de veroorzaker van de ziekte of handicap), omdat de overeenkomst tussen VNG en het Verbond van Verzekeraars door het Verbond is opgezegd. De gemeente Dalfsen ontving een tegemoetkoming van € 18.000 per jaar. Kosten die vanuit de Wmo vergoed moesten worden in geval van een ongeval, konden dan niet op de aansprakelijkheidsverzekeraar verhaald worden. Vanaf 2019 zullen gemeenten zelf de kosten -voor aan nieuwe regrescliënten toegekende voorzieningen- bij de aansprakelijkheidsverzekeraar moeten verhalen.
Onvermijdelijk

7.6.8 Vrijval beschermd wonen                I Voordeel 2020 € 315.000
Centrumgemeente Zwolle ontvangt vanaf 2015 de financiële middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang van het rijk en heeft voor het afdekken van risico’s een reserve gevormd vanuit de niet benodigde middelen. Door de financiële resultaten over de afgelopen jaren en de te verwachte resultaten in de periode 2018-2020, wordt door de regio het risico lager ingeschat dan voorheen. In regio verband is afgesproken geen centrale risico reserve binnen het samenwerkingsverband aan te houden, maar deze verantwoordelijkheid bij de gemeenten te beleggen. Hierdoor ontstaat een vrijval van te verwachten financiële middelen ten gunste van de gemeente Dalfsen van € 315.030 voor 2020.
Vanaf 2021 ontvangt de gemeente Dalfsen rechtstreeks een budget voor beschermd wonen. Het is nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn vanaf 2021.
Onvermijdelijk

Diverse beleidsvelden

Div. Structurele formatie Sociaal Domein            S Nadeel € 187.000
Afgelopen jaren is, in verband met de nieuwe taken voor het sociaal domein, veelal gewerkt met tijdelijk personeel. Om de kwaliteit en continuïteit in de organisatie te borgen dient deze tijdelijke formatie deels omgezet te worden in structurele formatie. Zie memo Formatie Maatschappelijke Ondersteuning die onlangs aan de raad is verstrekt.
De totale vraag aan structureel personeel bedraagt € 515.000. Voor een deel kan hiervoor dekking gevonden worden binnen het budget arbeidsparticipatie (€ 100.000) en vanuit de knelpunten personeel wordt € 130.000 ingezet. Nog benodigd € 285.000.
In deze formatie-aanvraag zitten twee gewenste functies. Het gaat om de beleidsmedewerker Kunst, cultuur en oudheidkunde, € 63.000. Bij vaststelling van het nieuwe beleid zal deze aanvraag meegenomen worden. Daarnaast gaat het om de buurtsportcoach, € 35.000. De aanvraag hiervan kan ook later plaatsvinden. Vanuit het rijk wordt er voor de buurtsportcoach compensatie voorzien van € 10.000.
Onvermijdelijk

ga terug