Perspectiefnota 2020-2023

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.1 Afval

Afval
De inzameling van verpakkingen is succesvol ingevoerd in onze gemeente Dalfsen. De afgelopen jaren is een landelijke discussie ontstaan over de bijbehorende vergoeding. Daarnaast zijn door het succes logistieke en verwerkingsproblemen ontstaan. Eén van de problemen is dat inwoners naast verpakkingen ook andere plastic materialen en restafval in de oranje container stoppen. De sortering verloopt hierdoor lastiger en de verpakkingsindustrie wil hier geen vergoeding voor betalen.
Een ander probleem is sorteringscapaciteit. De huidige sorteerfabrieken zijn momenteel overbelast. Extra sorteercapaciteit is gevonden in Duitsland maar met hogere kosten tot gevolg.
Tot slot zijn de hoeveelheden en tarieven oud papier de afgelopen jaren gedaald. Hierdoor dalen ook de opbrengsten.
Zoals ook al gemeld eind 2018, bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar 2019, zien wij vanaf het jaar 2019 een structureel tekort ontstaan op afval. We gaan hiervoor om tafel met ROVA.
Het is al wel duidelijk dat dit tekort niet opgevangen kan worden binnen de huidige voorziening. We zijn bezig om de financiële consequenties zo goed mogelijk in beeld te brengen. Bij de 2e bestuursrapportage 2019 komen we met nadere voorstellen. Waarschijnlijk zal, omdat we uitgaan van kostendekkende tarieven, het tarief 2020 verhoogd moeten worden. Hoe en in welke mate hangt ook af van het tekort 2019 en de ontwikkelingen op dit gebied. Eind dit jaar zullen we met het voorstel komen voor aanpassing van het tarief voor 2020.

Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid

Toekomstig klimaatbeleid
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegenonderhoud.
Met inachtneming van de belangen van diverse stakeholders gaan de overheden als volgt te werk:

  • In 2020 is klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel van beleid en handelen van Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies.
  • In 2050 moet de inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn.

Wij gaan in 2019 en 2020 haar beleid op gebied van klimaatadaptatie en de ambitie daarin vormgeven. De hieruit voortvloeiende maatregelen voor wat betreft het tegengaan van eventuele wateroverlast worden gefinancierd uit 'nieuwe ontwikkelingen' van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP is hiervoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld.
De meerkosten van toekomstige maatregelen om een hitte-, droogte- en overstromingsbestendige leefomgeving te waarborgen, zijn ten laste van het betreffende (her)inrichtingsproject.  

Lokaal Energie bedrijf
De afgelopen maanden is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een Lokaal Energie Bedrijf (LEB). In 2019 beslist de raad of de ontwikkeling van het LEB kan worden voortgezet. Deze ontwikkeling zal in de toekomst de nodige extra ambtelijke begeleiding en onderzoeksbudgetten vragen.

Energieloket
Het huidige energieloket bestaat al heel wat jaren en wordt veel bezocht door inwoners met vragen over duurzaamheid. De komende jaren wordt een grotere drukte verwacht door de vele ontwikkelingen bij de energietransitie. Samen met de provincie wordt een plan gemaakt voor opschaling van het energieloket inclusief meer ambtelijke inzet en uitvoeringskosten. De provinciale bijdrage/subsidie is nog niet bekend.

Beleidsveld 8.4 Milieu

Omgevingsdienst IJsselland
Sinds 2018 is de Omgevingsdienst IJsselland operationeel. De Omgevingsdienst verzorgt de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieutaken in opdracht van provincie en gemeenten. Eén van de belangrijkste ontwikkelopgaven voor de Omgevingsdienst is de Omgevingswet (per 2021). Deze wet zal invloed hebben op de Omgevingsdienst als organisatie, maar ook op de gemeenten. Vanuit haar expertise op het gebied van milieu kan de Omgevingsdienst de gemeenten hierin adviseren. In 2020 maakt de Omgevingsdienst een start met de verschuiving van inputfinanciering (vaste bijdrage) naar outputfinanciering (op basis van geleverde prestaties). Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage waarschijnlijk veranderen, mogelijk eerst vanaf 2021.

Risicoanalyse fysieke leefomgeving
Het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat bij het uitvoerings- en handhavingsbeleid op de fysieke leefomgeving (o.a. bouwen, milieu, etc.) gebruik wordt gemaakt van een risicoanalyse. De risicoanalyse die nu nog wordt gehanteerd is al oud (2012) en vertoont onvolkomenheden. Zo wordt o.a. geen rekening gehouden met naleefgedrag, ontbreken omgevingsfactoren, en heeft het vergunningenproces geen plek in het risicomodel. De portefeuillehouders in zowel Twente als IJsselland hebben opdracht gegeven om een nieuwe risicoanalyse te maken, die tevens geschikt moet zijn voor de Omgevingswet per 2021. Een ambtelijke werkgroep is hiermee gestart, met als doel in 2020 een nieuwe risicoanalyse op te leveren. Zeer waarschijnlijk zal hiervoor een aanbesteding nodig zijn.

Asbestfonds
Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland wettelijk verboden. De opgave is complex en aanzienlijk. De vervanging van een asbestdak vraagt om een financiële investering. Over de achtergronden hiervan bent u eerder dit jaar via een raadsbrief geïnformeerd. Er komt in de loop van 2019 een landelijk asbestfonds (revolverend leningstelsel), vooral bedoeld voor de doelgroep niet-draagkrachtigen. Om ook niet-draagkrachtige asbestdak-eigenaren in Dalfsen de mogelijkheid te bieden van het landelijke fonds gebruik te maken, wordt voorgesteld hiervoor per 2020 een bijdrage aan het landelijke fonds te doen. U ontvangt hierover dit jaar een separaat raadsvoorstel.

Biodiversiteit
Wereldwijd neemt het aantal planten en diersoorten af. Deze achteruitgang van de biodiversiteit levert risico’s  op voor onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Na de landbouw is de openbare ruimte de grootste grondgebruiker van Nederland. Wij willen lokaal ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. De komende periode gaan we beleid ontwikkelen hoe we bij de aanleg van nieuwe woon- en werklocaties, bij het opknappen van bestaande bebouwing en bij het beheer van de openbare ruimte bij kunnen dragen biodiversiteit. Het beleid wordt een integraal onderdeel van het groenstructuurplan en heeft belangrijke raakvlakken met klimaatbeleid. De raad zal via een startnotitie gevraagd worden richting te geven aan de ambities en vervolgstappen.

ga terug