Perspectiefnota 2020-2023

Programma 4 Economische zaken

Programma 4 Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

Regio Zwolle
De samenwerking in Regio Zwolle gaat uit van opgave gericht werken in coalitions of the willing. De thema's van de Nieuwe Agenda van Regio Zwolle worden de komende jaren via Tafels uitgewerkt tot concrete opgaven. Dalfsen zet de komende jaren in op het inzichtelijk krijgen van de opgaven die voor Dalfsen van belang zijn en waarvoor de schaal van de regio het meest effectief is. We maken een bewuste keuze voor de coalitions waarin Dalfsen wil participeren, daarbij onze belangen en slagkracht afwegend. Dalfsen heeft reeds gekozen voor deelname aan de human capital-opgave. Het bijbehorende investeringsfonds voor ondernemers wordt in de zomer van 2019 opengesteld voor aanvragen. Vanaf 2020 gaat de basisbijdrage voor Regio Zwolle omhoog van € 1,23 naar € 2,30 per inwoner. Dalfsen heeft het budget hiervoor reeds in de begroting opgenomen.

Beleidsveld 4.2 Grondexploitatie bedrijven

Bedrijventerreinen
De economische groei heeft ook als gevolg dat de markt voor bedrijventerreinen aantrekt. In navolging van de economische ontwikkelingen is de belangstelling voor bouwkavels groot. Dit zien we ook aan het aantal afgesloten intentieovereenkomsten en de verkoop van bouwkavels.
Over bedrijventerreinen informeren wij de raad via de MPG's en de paragraaf grondbeleid in de begroting en de rekening.

Verkenning nieuwe bedrijventerreinlocaties
Gelet op de ontwikkelingen van de bestaande werklocaties willen wij een verkenning doen naar toekomstige  bedrijventerreinlocaties. Deze verkenning zal input zijn voor de op te stellen Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Bedrijveninvesteringszone  industrieterrein De Rondweg
In verband met de wens om het industrieterrein De Rondweg collectief te kunnen beveiligen heeft de gemeente in 2018 het verzoek gehad voor het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ).
Dit is in 2018 opgepakt waarbij in de uitvoering is vastgesteld dat de noodzakelijk draagvlakmeting voor de invoering van een BIZ juridisch niet juist is uitgevoerd.
Inmiddels heeft de stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen een omgevingsvergunning aangevraagd welke door de gemeente is verleend.  Uw raad is hierover, via de beantwoording van de technische vragen van de fractie van de CU, over geïnformeerd.  
Met betrekking tot het vervolg  van een invoering van een BIZ onderzoekt het college of dit voor 2020 of 2021 mogelijk is.  

ga terug