Perspectiefnota 2020-2023

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Gemeentefonds
Regelmatig is de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds onderwerp van gesprek. Dat zal de komende jaren niet anders zijn nu de herverdeling van het fonds is aangekondigd en in de tijd is uitgezet. In maart 2019 zijn 2 onderzoeken opgestart:

  • Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein;
  • Onderzoek naar overige verdelingen gemeentefonds (doel: eenvoudiger en een meer globale verdeling die aansluit bij gemeentelijke taken).

Afronding van de onderzoeken wordt voorzien in januari 2020. Vervolgens vindt in het 1e kwartaal van 2020 advisering door de VNG en de ROB (Raad voor het Openbaar bestuur) plaats. In de meicirculaire van mei 2020 wordt de nieuwe verdeling bekend gemaakt. Invoering van de nieuwe verdeling wordt (stapsgewijs?) voorzien ingaande 2021.
Op dit moment is uiteraard nog niet te zeggen wat de effecten van de lopende onderzoeken zullen zijn. Zodra dit wel het geval is, informeren wij de raad.

Beleidsveld 1.3 Belastingen en Heffingen

Harmonisatie toeristenbelasting
Eerder is door ons aangegeven dat het er binnen het Vechtdalverband gesproken wordt over harmonisatie. In het kader van harmonisatie toeristenbelasting binnen Vechtdalverband geeft de jaarrekening 2018 aanleiding tot een nadere verdiepingsslag. Aanpassing van de hoogte van de toeristenbelasting over 2020 lijkt daarbij onvermijdelijk. De wijze van deze verhoging te weten  generiek of gedifferentieerd  wordt nog bekeken.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Bestuurlijke vernieuwing
In 2019 wordt gewerkt aan een ‘levend’ visiedocument voor bestuurlijke vernieuwing, waarbij onder meer ingegaan wordt op de rol en functie van de gemeenteraad in de Dalfser participatiesamenleving. De raad heeft de ambitie om meer zichtbaar te zijn in de samenleving. Andersom willen we graag dat (initiatieven uit) de samenleving door de gemeente en de gemeenteraad worden gezien en er op de juiste manier op aangesloten wordt. Het doel is uiteindelijk om gemeenschap en gemeente dichter bij elkaar te brengen. In het vervolg van deze raadsperiode kijken we ook naar de bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college, de verschillende bestuurlijke werkvormen die we gebruiken en de bestuurlijke en ambtelijke werkwijze bij voorstellen en activiteiten. Waar we op uitkomen is ongewis, maar juist bij dit thema geldt misschien wel, dat de route belangrijker is dan het eindpunt.

Rechtmatigheidsverantwoording college
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetswijziging met betrekking tot de rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten waarbij colleges vanaf boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven in de jaarstukken. Nu is het nog zo dat de accountant bij de jaarrekening een controleverklaring verstrekt met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid.
De komende maanden zal duidelijk worden wat deze wijziging concreet gaat inhouden en wat de exacte gevolgen hiervan zijn. Doel is in ieder geval om reeds in 2019 te starten met "0-meting c.q. quick scan", om daarna de ambitie te bepalen en te bepalen hoe we dit gaan realiseren (implementatieplan). Op dit moment is nog niet in te schatten welke kosten hiervoor gemaakt zullen worden in 2020 e.v..

Kadernota verbonden partijen
Op 21 maart 2016 heeft de gemeenteraad de kadernota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota zijn algemene en specifieke uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van deelname, sturing, beheersing, verantwoording en toezicht van verbonden partijen. Zodoende wordt inhoud en invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak wil uitvoeren. Inmiddels heeft de raad ervaring opgedaan met de werkwijze en derhalve zal deze nota c.q. werkwijze in 2020 worden geëvalueerd.

Beleidsveld 1.6 Overhead

75 jaar bevrijding
In april 2020 is het 75 jaar geleden dat Overijssel werd bevrijd door de geallieerden. Om dit te vieren worden er, in aanvulling op bestaande herdenkingen, verschillende activiteiten georganiseerd in de verschillende kernen van de gemeente Dalfsen. Een werkgroep met daarin o.a. vertegenwoordiging vanuit de historische verenigingen, bibliotheek, kulturhusen, welzijnsorganisatie en gemeente houdt zich bezig met de coördinatie van het programma. De zwaartepunt van het programma komt te liggen in de periode van 1 april t/m 5 mei 2020. 

Datagedreven werken
Om ons heen zien wij steeds meer gemeenten en organisaties die datagedreven werken of ernaar streven om dat te doen. Ook Dalfsen heeft de wens en ambitie uitgesproken om datagedreven werken en managementinformatie in te zetten als ontwikkellijn. Door gegevens slim te combineren, kunnen wij veel relevante informatie verkrijgen. Informatie die de grondslag vormt voor het handelen en een belangrijk sturingsinstrument wordt. Dit biedt kansen. Data kunnen bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van beleid, dienstverlening en het slimmer uitvoeren van overheidstaken. Tegelijkertijd vraagt dit ook wat van gemeenten. Er moet (in de nabije toekomst) bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in (medewerkers met) competenties om met data te kunnen werken, analyse- en visualisatietools, het leggen en onderhouden van koppelingen tussen applicaties, datamanagement en -beheer en informatiebeveiliging. De benodigde (financiële) middelen om dit te realiseren zijn afhankelijk van de behoefte van Dalfsen en het niveau en de schaal waarop zij datagedreven wil werken. De concrete financiële consequenties van deze ontwikkeling zijn daarom op dit moment nog onduidelijk. Wel is de gemeente voornemens om een dataprojectteam op te zetten, dat aan de slag gaat met pilots. De daarin op te halen resultaten vormen een goed startpunt om aan de ambitie van Dalfsen concreet invulling te geven en inzichtelijk te maken wat er aan geld en middelen nodig is om dat te realiseren. Op basis daarvan kan een meer concreet antwoord geformuleerd worden op de vraag welke financiële middelen benodigd zijn. Zodra hier meer over bekend is, zal uw raad hierover worden geïnformeerd.

Aantrekkelijk werkgever
Vanuit het bestuursprogramma is de wens uitgesproken om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven, waar medewerkers nu maar ook in de toekomst graag werken. Deze medewerkers zijn het fundament voor een goed en gezond ambtelijk apparaat. Daarom staat 2019 en verder in het teken van onderzoeken:

  1. Wat betekent aantrekkelijk werkgever te zijn voor de gemeente? Hoe aantrekkelijk willen wij zijn? Waarom kiezen medewerkers ervoor om bij Dalfsen te (blijven) werken, dan wel Dalfsen te verlaten?
  2. Hoe ziet de arbeidsmarkt er in onze regio uit? Welke functies zijn moeilijk in te vullen (krapte)? Hoe kunnen wij geschikte kandidaten bereiken? Beschikken wij over een voldoende concurrerend primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket?

Op basis van deze onderzoeken gaan wij concrete instrumenten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ van de gemeente Dalfsen.

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

Gebouwen algemeen
De langjarige huurovereenkomsten met de huurders van Kindercentrum De Driehoek te Nieuwleusen eindigen in 2019. Beide huurders hebben aangegeven de huidige huurbedragen niet meer te kunnen opbrengen. Eén van de huurders heeft de overeenkomst per 1 januari 2020 opgezegd. De consequenties van de nieuwe situatie worden in 2019 in beeld gebracht waarbij ook duidelijk wordt wat dit financieel voor ons betekent.

't Olde Gemientehuus
Na het vertrek van onder andere Vechtdal FM en het gemeentelijk servicepunt wordt 't Olde Gemientehuus te Nieuwleusen alleen nog gebruikt als trouwlocatie en wordt een deel van het gebouw verhuurd als kantoorruimte. Het jaar 2019 wordt gebruikt om te onderzoeken welke functie het beste past bij het gebouw en haar omgeving. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of de gemeente eigenaar moet blijven van het gebouw.

ga terug